Bài 1: Căn bậc hai

Thiên Lạc

\(\sqrt{\frac{-2\sqrt{6}+\sqrt{23}}{-x+5}}\) ; \(\sqrt{x^2-3}\)

ĐKXĐ của x để căn thức có nghĩa.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN