Bài 5. Đoạn mạch song song

missing you =
30 tháng 7 lúc 19:25

ta thấy \(Rtd>R\)

nên trong Rtd gồm \(RntRx=>Rx=Rtd-R=60-20=40\left(om\right)\)

\(=>Rx>R=>\)trong Rx gồm \(RyntR=>Ry=Rx-R=40-20=20\left(om\right)=R\)

vậy cần 3 điện trở R mắc nối tiếp để được 1 mạch có Rtd=60(ôm)

Bình luận (0)
missing you =
30 tháng 7 lúc 17:39

\(a,Rtd=\dfrac{R1R2}{R1+R2}=\dfrac{12.24}{12+24}=8\left(om\right)\)

b,\(=>Im=\dfrac{U}{Rtd}=\dfrac{6}{8}=\dfrac{3}{4}A\)

Bình luận (0)
Aurora
30 tháng 7 lúc 16:51

\(R_{tđ}=\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{20.40}{20+40}=\dfrac{40}{3}\left(\Omega\right)\)

\(I_m=\dfrac{U}{R_{tđ}}=\dfrac{36}{\dfrac{40}{3}}=2,7\left(A\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
26 tháng 7 lúc 19:53

a) Vì \(R_1//R_2\)

\(\Rightarrow U_1=U_2=U_{AB}=24V\)

\(R_2=\dfrac{U_2}{I_2}=\dfrac{24}{0,8}=30\left(\Omega\right)\)

\(R_2=5R_1\Rightarrow R_1=\dfrac{R_2}{5}=\dfrac{30}{5}=6\left(\Omega\right)\)

b) Vì \(R_1//R_2\)

\(\Rightarrow R_{tđ}=\dfrac{R_1.R_2}{R_1+R_2}=\dfrac{6.30}{6+30}=5\left(\Omega\right)\)

\(I_{AB}=\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}=\dfrac{24}{5}=4,8\left(\Omega\right)\)

 

Bình luận (0)
QEZ
24 tháng 7 lúc 16:21

hình bn ơi

Bình luận (1)
QEZ
25 tháng 7 lúc 8:55

a,I3=I-(I1+I2)=1-(0,4+0,3)=0,3(A)

b,\(U_1=U_2=U_3=0,3.40=12\left(V\right)\)

=>R1=12/0,4=30 (ôm)

R2=12/0,3=40(ôm)

c, U=U3=12(V)

\(\dfrac{1}{R_{td}}=\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{40}+\dfrac{1}{30}\Rightarrow R_{td}=12\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
QEZ
24 tháng 7 lúc 16:35

\(U_{max}=15.2+10.1=40\left(V\right)\)

đáp án A

Bình luận (0)
Chúc Phương
16 tháng 7 lúc 23:36

Rồi hình đâu ._.

Bình luận (0)
Chúc Phương
16 tháng 7 lúc 23:05

*Khi K mở mạch điện có dạng: R1 nt R3
=>U=I0.(R1+R3)=1.2.R1=2.R1

*Khi K đóng mạch điện có dạng: Rnt (R3 // R2)
Vì vôn kế mắc song song với R2 và R=> U2=U3=Uv=3(V)
Vì ampe kế mắc nối tiếp với R3 =>I3=Ia=0,8(A)
\(\Rightarrow R_3=\dfrac{U_3}{I_3}=\dfrac{3}{0,8}=3,75\left(\Omega\right)\) 
=>R1=R3=3,75(Ω)
=>U=2.R1=2.3,75=7,5(V)

\(I_1=\dfrac{U-U_V}{R_1}=\dfrac{7,5-3}{3,75}=1,2\left(A\right)\)

Ta có: 
\(\Rightarrow I_1=I_2+I_3 \Rightarrow I_2=I_1-I_3=1,2-0,8=0,4\left(A\right)\)

\(R_2=\dfrac{U_V}{I_2}=\dfrac{3}{0,4}=7,5\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
Chúc Phương
16 tháng 7 lúc 22:39

Hình vẽ???

Bình luận (1)
Chúc Phương
16 tháng 7 lúc 23:08

*Khi K mở: R1 R3 A

Bình luận (0)
missing you =
16 tháng 7 lúc 12:03

\(=>R1ntR2ntR3\)

\(=>Im=I3=I2=I1=2A\)

\(=>Rtd=\dfrac{U}{Im}=\dfrac{90}{2}=45\left(om\right)\)

\(=>Rtd=R1+R2+R3=R1+R1+\dfrac{R1}{4}=45\left(om\right)\)

\(=>R1=20\left(om\right)=R2\)

\(=>R3=\dfrac{R1}{4}=\dfrac{20}{4}=5\left(om\right)\)

 

Bình luận (0)
missing you =
11 tháng 7 lúc 20:18

a,

b,\(\left(R1ntR2\right)//R3=>Rtđ=\dfrac{R3\left(R1+R2\right)}{R3+R1+R2}=\dfrac{30\left(14+16\right)}{30+14+16}=15\left(om\right)\)

c, \(=>Im=\dfrac{45}{15}=3A\)

\(=>Um=U12=45V=>I12=\dfrac{45}{R1+R2}=\dfrac{45}{30}=1,5A=I1=I2\)

\(=>U1=1,5.R1=21V\)

\(=>U2=Um-U1=45-21=24V\)

 

Bình luận (0)
missing you =
11 tháng 7 lúc 20:51

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN