CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Chấp Niệm
Chấp Niệm Hôm qua lúc 20:07

Bạn có viết sai đề chỗ nào không? Chứ mình thấy không có ghi khối lượng của O2 thì sao tìm mol của nó để tính được chứ? Bạn thử kiểm tra lại đề xem rồi có gì thì nhắn bảo mình.

 

Bình luận (0)
Ngọ Minh Khôi Sad
Ngọ Minh Khôi Sad 13 tháng 1 lúc 20:53

a, tính khối lượng a gam sắt

b, tính khối lượng muối FeSO4 tạo thành

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 13 tháng 1 lúc 20:59

PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)=n_{Fe}=n_{FeSO_4}\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,15\cdot56=8,4\left(g\right)\\m_{FeSO_4}=0,15\cdot152=22,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 1 lúc 20:59

a) Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

nH2=0,15(mol)

=>nFe=nFeSO4=nH2=0,15(mol)

=>a=mFe=0,15.56=8,4(g)

b) mFeSO4=152.0,15= 22,8(g)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 13 tháng 1 lúc 18:01

nFe2O3= 0,1(mol)

Fe2O3 + 3 H2 -to-> 2 Fe +3 H2O

nFe=2.nFe2O3= 2. 0,1=0,2(mol)

nHCl=0,3(mol)

PTHH:  Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

Ta có: 0,3/2 < 0,2/1

=> Fe dư, HCl hết, tính theo nHCl

=> nH2=nHCl/2=0,3/2=0,15(mol)

=>V(H2,đktc)=0,15 . 22,4= 3,36(l)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 12 tháng 1 lúc 21:16

4 A+ 3 O2 -to->2 A2O3

mO2= mA2O3 - mA= 20,4-5,4=15(g)

=>nO2=15/32(mol)

=> nA= 4/3 . 15/32= 5/8(mol)

=>M(A)= mA/nA= 5,4/(5/8)=?? SỐ LẺ EM ƠI

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 10 tháng 1 lúc 17:55

\(a)\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

b)

\(n_{Fe} = \dfrac{22,4}{56}= 0,4(mol)\\ n_{H_2} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3(mol)\)

Ta thấy : \(n_{Fe} > n_{H_2}\) nên Fe dư.

Theo PTHH :

\(n_{Fe\ pư} = n_{H_2} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe\ pư} = 0,3.56 = 16,8(gam)\)

c)

Ta có : 

\(n_{FeCl_2} = n_{H_2} = 0,3(mol)\\ \Rightarrow m_{FeCl_2} = 0,3.127 = 38,1(gam)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 7 tháng 1 lúc 21:37

PTHH: \(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

Ta có: \(n_{O_2}=\dfrac{19,2}{32}=0,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al}=0,8mol\\n_{Al_2O_3}=0,4mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,8\cdot27=21,6\left(g\right)\\m_{Al_2O_3}=0,4\cdot102=40,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Thùy Nga
Trương Nguyễn Thùy Nga 7 tháng 1 lúc 21:42

PTHH:  4Al+3O2to→2Al2O3

Ta có: nO2=19,2/32=0,6(mol)

nO2=19,232=0,6(mol)

⇒{nAl=0,8mol nAl2O3=0,4mol

⇒{nAl=0,8mol nAl2O3=0,4mol

 ⇒{mAl=0,8⋅27=21,6(g)mAl2O3

                        =0,4⋅102=40,8(g)

Bình luận (0)
santa
santa 5 tháng 1 lúc 23:11

%A = 44%

=> %B = 100% - 44% = 56%

Bình luận (0)
santa
santa 5 tháng 1 lúc 23:12

Điphotphopenta oxit : P2O5

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 tháng 1 lúc 22:29

a)

\(C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2\)

\(m_C + m_{O_2} = m_{CO_2}\)

b)

Vì \(n_C = \dfrac{4,5}{12} = 0,375 = n_{O_2} = \dfrac{12}{32} \) nên phản ứng vừa đủ.

\(m_{CO_2} = m_C + m_{O_2} = 4,5 + 12 = 16,5(gam)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 5 tháng 1 lúc 22:29

PTHH: \(C+O_2 \underrightarrow{t^o}CO_2\)

Bảo toàn khối lượng:

\(m_C+m_{O_2}=m_{CO_2}=4,5+12=16,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 tháng 1 lúc 20:53

\(2M + 2xH_2SO_4 \to M_2(SO_4)_x + xSO_2 + 2xH_2O\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN