Chương 1. Sự điện li

huynh thi huynh nhu
Xem chi tiết
Trần Bảo Trâm
23 tháng 2 2016 lúc 11:27

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
tran thi phuong
23 tháng 2 2016 lúc 11:31

  CH3COONa ---> CH3COO(-) + Na(+) 
  0.1_____________0.1 
      CH3COO(-) + H2O ---> CH3COOH + OH(-) 
Bđ      0.1                           0                  0

Pư       x                             x                 x

Cb      0,1-x                         x                  x
 

=> x2/(0,1-x) = 5,71.10-10
<=>x = 7,556.10-6 => pOH = 5,121 => pH = 8.878.

Bình luận (0)
Trang Minn
Xem chi tiết
Công Chúa Băng Giá
Xem chi tiết
chemistry
17 tháng 5 2016 lúc 10:54

a) HNO3\(\rightarrow\) H++ NO3-

Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba2++ 2 OH-
b) HNO3\(\rightarrow\)H++ NO3-

\(\left[H^+\right]\) = 0,1\(\rightarrow\) pH dd A = 1 
Ba(OH)2 \(\rightarrow\) Ba2++ 2 OH-

\(\left[OH^-\right]\) = 0,05.2 = 0,1\(\rightarrow\) pOH = 1\(\rightarrow\) pH = 13 
c)H++ OH-  \(\rightarrow\)  H2O

Số mol H+= 0,005, Số mol OH-= 0,01 vậy số mol OHdư là = 0,005 mol pH dd sau phản ứng=14-(-lg0,005/0,15)=13,5

Bình luận (0)
hồ bảo thành
Xem chi tiết
chemistry
17 tháng 5 2016 lúc 11:26

Số mol CO2 = \(\frac{4,48}{22,4}\) = 0,2 mol\(\rightarrow\)số mol C = 0,2 mol
Số mol H2O =\(\frac{3,6}{18}\) = 0,2 mol\(\rightarrow\) số mol H = 0,4 mol
a) Gọi công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là CxHy ta có
x:y = 0,2:0,4 \(\rightarrow\) x:y = 1:2
CTĐG của A: CH2 
CTPT (CH2)n
14n = 28 \(\rightarrow\) n = 2 \(\rightarrow\) CTPT C2H4 
b)CTPT của A (CH2)n(0)X 
14n + 16x = 88; ta có 1 ≤ n ≤ 5
Biện luận:

nX
14,625( loại)
23,75 ( loại)
32,875 ( loại)
42 (thỏa mãn)
5 1,125 ( loại)


Vậy CTPT A là C4H8O2

Bình luận (0)
Pé Viên
Xem chi tiết
chemistry
18 tháng 5 2016 lúc 12:28

a)

Gọi CT của ankan là CnH2n+2

CnH2n+2 + O2 \(\underrightarrow{t^o}\)  nCO2 + (n+1)H2O

Theo đầu bài ta có: mCO2  + mH2O = 20,4

n = 3

Vậy CTPT của X là C3H8. …

Bình luận (0)
chemistry
18 tháng 5 2016 lúc 12:43

Vì hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được kết tủa \(\rightarrow\) hiđrocacbon B có liên kết 3 đầu mạch.

Gọi CTTB của 2 hidrocacbon A và B là \(C_{\overline{x}}H_{\overline{y}}\)

\(C_{\overline{x}}H_{\overline{y}}\) + O2 \(\rightarrow\overline{x}\)CO2 + \(\frac{\overline{y}}{2}\)H2O

Theo đề bài ta có \(\overline{x}\) = 2,6 (vì \(\overline{x}\) = 2,6 nên hiđroccacbon B có số nguyên tử nhỏ hơn 2,6).

Vậy hiđrocacbon B là C2H2

Gọi \(n_{C_2H_2}=x,\) \(n_{C_3H_8}=y\) .Ta có: \(\begin{cases}x+y=0,1\\2x+3y=0,26\end{cases}\)\(\rightarrow\begin{cases}x=0,04\\y=0,06\end{cases}\)

Khối lượng kết tủa là C2Ag2 m = 9,6 gam

Bình luận (0)
Xem chi tiết
chemistry
19 tháng 5 2016 lúc 12:47

a/ 3HCOOH + Al \(\rightarrow\) (HCOO)3Al + \(\frac{3}{2}\)H2


b/ 2CH\(\equiv\)CH    \(\underrightarrow{CuCl\text{/}NH4Cl,t}\)   CH2\(=\)CH\(-\)C \(\equiv\)CH 
c/   OH    + 3Br2 \(\rightarrow\) C6H2OHBr3 + 3HBr


d/ CH3\(-\)CH2CH2\(-\)OH + CuO      \(\underrightarrow{t}\)     CH3\(-\)CH2CHO +Cu + H2O

Bình luận (0)
kim jun myeon
19 tháng 5 2016 lúc 12:27

trời fan sơn tùng ak tui là anti fan sơn tùng nè hihi

Bình luận (0)

trời ??? anti , bn đùa à????

Bình luận (1)
Don Nguyễn
Xem chi tiết
Hà Ngân Hà
19 tháng 5 2016 lúc 12:54

Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm tương ứng có đánh số từ 1 đến 4:

1- Cho quỳ tím vào 4 lọ mẫu thử đã đánh số => Lọ chứa Axit etanoic sẽ đổi màu quỳ tím thành đỏ 

2- Tiếp tục cho 3 lọ còn lại phản ứng hóa học với Dd AgNO3/NH3, có xúc tác t0 => Lọ chứa Propanal sẽ có kết tủa màu trắng

CH3-CH2CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 CH3-CH2COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

3- Cho vào 2 lọ còn lại vài giọt Dd Br2 => Lọ chứa Stiren sẽ làm mất màu Dd Br2

C6H5CH=CH2 + Br2 C6H5CHBr -CH2Br

4- Lọ còn lại là Etanol 

 

Bình luận (0)
chemistry
19 tháng 5 2016 lúc 12:56

Lấy mẫu thử: Lấy mỗi chất một ít ra các ống nghiệm tương ứng có đánh số từ 1 đến 4 :

 Axit etanoicEtanolPropanalStiren
Quỳ tímĐỏ     \(-\)      \(-\)      \(-\)
Dd AgNO3/NH3,to \(\times\)     \(-\)    \(\downarrow\)Trắng    \(-\)
Dd Br2 \(\times\) \(-\) còn lại   \(\times\) mất màu dd Br2


PTHH:

CH3\(-\)CH2CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O      \(\underrightarrow{t}\)     CH3\(-\)CH2COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
C6H5CH\(=\)CH2 + Br2 \(\rightarrow\) C6H5CHBr\(-\)CH2Br

Bình luận (0)
quyền
Xem chi tiết
chemistry
21 tháng 5 2016 lúc 15:19

\(3FeO+10H^++NO_3^-\rightarrow3Fe^{3+}+NO+5H_2O\)

x mol =>10x/3 mol=>x/3 mol

Gọi nFeO=x mol

=>nNaNO3=nNO3=x/3 mol

mFeO+mNaNO3=72x+85/3x=15,05

=>x=0,15 mol

nH+=nHCl=10x/3=0,5 mol

Bình luận (0)
Do Minh Tam
21 tháng 5 2016 lúc 17:09

3FeO +10H+NO3 => 3Fe3+ + NO + 5H2O

x mol =>10x/3 mol=>x/3 mol

Gọi nFeO=x mol

=>nNaNO3=nNO3−=x/3 mol

mFeO+mNaNO3=72x+85/3x=15,05

=>x=0,15 mol

nH+=nHCl=10x/3=0,5 mol

Bình luận (0)
Châu Long
Xem chi tiết
Trần Bảo Trâm
9 tháng 6 2016 lúc 9:26

Chương 1. Sự điện li

Bình luận (0)
Châu Long
Xem chi tiết
Trần Bảo Trâm
9 tháng 6 2016 lúc 9:18

Chương 1. Sự điện li

Bình luận (0)