Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 417
Điểm GP 241
Điểm SP 968

Người theo dõi (457)

Chi Bi
hung
Isa Lana

Đang theo dõi (0)