Bài 3: Sự điện li của H2O - pH - Chất chỉ thị axit-bazo

Edogawa Conan
20 giờ trước (12:17)

a, \(n_{HCl}=\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)\Rightarrow n_{H^+}=0,01.1=0,01\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\left[H^+\right]=\dfrac{0,01}{0,5}=0,02M\Rightarrow pH=-log\left(0,02\right)\approx1,7\)

 

Bình luận (0)
hnamyuh
21 giờ trước (11:40)

1)

a)

$n_{MgSO_4} = \dfrac{12}{120} = 0,1(mol)$
$MgSO_4 \to Mg^{2+} + SO_4^{2-}$

$[Mg^{2+}] = [SO_4^{2-}] = \dfrac{0,1}{0,5} = 0,2M$

b)

$Mg^{2+} + 2OH^- \to Mg(OH)_2$

$n_{NaOH} = n_{OH^-} = 2n_{Mg^{2+}} = 0,2(mol)$
$V_{dd\ NaOH} = \dfrac{0,2}{1} = 0,2(lít)$

Bình luận (0)
Hồng Phúc
Hôm qua lúc 6:41

Xem lại đề.

Bình luận (1)
Hồng Phúc
19 giờ trước (13:41)

Yêu cầu đề?

Bình luận (1)
nguyễn thị hương giang
Hôm qua lúc 22:05

Chia Zn(OH)2 thành hai phần bằng nhau \(\Rightarrow\)m\(Zn\left(OH\right)_2\)=9,9 gam

khi đó n\(Zn\left(OH\right)_2\) trong từng phần là 0,1 mol.

Phần 1:  Zn(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)\(ZnSO_4+2H_2O\)

               0,1    \(\rightarrow\)         0,1         \(\rightarrow\)0,1

                m\(ZnSO_4\)=0,1*161=16,1g

Phần 2:  Zn(OH)2+2NaOH\(\rightarrow\)\(Na_2ZnO_2\)+2H2O

                0,075     \(\rightarrow\)0,15      0,075

  Do NaOH hết.

  \(\Rightarrow\)m\(Na_2ZnO_2\)=0,075*143=10,725

Vậy tổng muối thu đc là m=26,825g

Bình luận (2)
Edogawa Conan
Hôm qua lúc 21:04

Câu 6.

a) \(n_{Na}=\dfrac{2,3}{23}=0,1\left(mol\right)\)

PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2O

Mol:      0,1                        0,1

 \(\Rightarrow n_{OH^-}=0,1.1=0,1\left(mol\right)\)

 \(\Rightarrow\left[OH^-\right]=\dfrac{0,1}{1}=0,1M\)

  \(\Rightarrow pH=14+log\left(0,1\right)=13\)

b) \(n_{HCl}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\Rightarrow n_{H^+}=0,25.1=0,25\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left[H^+\right]=\dfrac{0,25}{2,5}=0,1M\Rightarrow pH=-log\left(0,1\right)=1\)

Bình luận (0)

\(n_{H_2SO_4}=0,005.0,1=0,0005\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{H^+}=2.0,0005=0,001\left(mol\right)\\ n_{NaOH}=0,1.0,002=0,0002\left(mol\right)\\ n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,003.0,1=0,0003\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{OH^-}=0,0002+0,0003.2=0,0008\left(mol\right)\\ H^++OH^-\rightarrow H_2O\\ Vì:\dfrac{0,0008}{1}< \dfrac{0,001}{1}\Rightarrow H^+dư\\ \left[H^+\left(dư\right)\right]=\dfrac{0,001-0,0008}{0,1+0,1}=0,001\left(M\right)\\ \Rightarrow pH=-log\left[H^+\right]=-log\left[0,001\right]=3\)

\(m=m_{Na^+}+m_{Ba^{2+}}+m_{SO_4^{2-}}=0,0002.23+0,0003.137+0,0005.96=0,0937\left(g\right)\)

Bình luận (0)

\(n_{HCl}=0,1.0,002=0,0002\left(mol\right)\\ n_{NaOH}=0,003.0,1=0,0003\left(mol\right)\\ NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\\ Vì:\dfrac{0,0003}{1}>\dfrac{0,0002}{1}\Rightarrow NaOHdư\\ \Rightarrow pH=14+log\left[OH^-\right]=14+log\left[\dfrac{0,0001}{0,1+0,1}\right]=10,69897\)

Bình luận (0)

\(n_{H^+}=0,3.0,5+0,5.1.2=1,15\left(mol\right)\\ \left[H^+\right]=\dfrac{1,15}{0,3+0,5}=\dfrac{23}{16}\left(M\right)\\ pH=-log\left[\dfrac{23}{16}\right]=-0,157\)

Em xem lại đề

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN