Bài 1: Sự điện li

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 25 tháng 8 2019 lúc 12:28

Tính CM của chất nào vậy

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 20 tháng 8 2019 lúc 14:10

HCl-> H+ + Cl-

0,1-->0,1-->0,1(M)

Bình luận (0)
nguyễn thanh tùng
nguyễn thanh tùng 6 tháng 8 2019 lúc 10:26

Phần 1

NH4+ + OH - -----> NH3 + H2O

0,03--------------------0,03

Fe3+ + 3OH- ---> Fe(OH)3

0,01----------------0,01

Phần 2

Ba2+ + SO42- -------> BaSO4

0,02------0,02-------------0,02

nFe3+ = 0,01

nNH4+=0,03

nSO42-=0,02

nCl-=0,01.3+0,03-0,02.2=0,02

m Muối = 0,01.56+0,03.18+0,02.96+0,02.35,5=3,73

Bình luận (0)
nguyễn thanh tùng
nguyễn thanh tùng 6 tháng 8 2019 lúc 10:27

ôi... xin lỗi mình làm lộn rồi ..quên nhân đôi

Bình luận (0)
nguyễn thanh tùng
nguyễn thanh tùng 6 tháng 8 2019 lúc 10:30

nFe3+=0,01.2=0,02

nNH4+=0,03.2=0,06

nSO42-=0,02.2=0,04

nCl-=0,02.3+0,06-0,04,2=0,04

m Muối=0,02.56+0,06.18+0,04.96+0,04,35,5=7,46

Bình luận (0)
svtkvtm
svtkvtm 3 tháng 8 2019 lúc 10:36

Bảo toàn điện tích cho dung dịch X

2nSO4(2-) = 0,1.2+0,2=0,4(mol)

=> nSO4(2-) = 0,2(mol)

Bảo toàn điện tích cho dung dịch Y

nOH- = nNa+ + 2nBa2+ = 0,3 +2.0,1=0,5(mol)

OH- + H+ -> H2O

0,2......0,2 (mol)

Ba2+ + SO4 2- -> BaSO4

0,1.........0,1 .........0,1 (mol)

Fe2+ + 2OH- -> Fe(OH)2

0,1.........0,2 .......0,1 (mol)

mkết tủa = 0,1.233 + 0,1.90=32,3(g)

Bình luận (0)
nguyễn thanh tùng
nguyễn thanh tùng 3 tháng 8 2019 lúc 16:41

BTĐT X : 2.0,1+ 0,2=2.nSO4 2-

=> nSO4 2-=0.2

BTĐT Y : 0,3 + 0,1.2=nOH-

=>nOH-=0,5

H+ + OH- ---> H2O

0,2-----0,2

Ba2+ SO4 2- ----> BaSO4

0,1--------------------0,1

Fe2+ + 2OH------> Fe(0h)2

0,1-------------------0,1

mkết tủa = 0,1.233+ 0,1.90=32,3

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 tháng 8 2019 lúc 19:56

Ba2+ + SO42- --> BaSO4

0.1______________0.1

H+ + OH- --> H2O

0.2___0.2

Fe2+ + 2OH- --> Fe(OH)2

0.1_____________0.1

mKt = mBaSO4 + mFe(OH)2 = 0.1*233 + 0.1*90=32.3 g

Bình luận (0)
Lương Minh Hằng
Lương Minh Hằng 31 tháng 7 2019 lúc 20:55

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 31 tháng 7 2019 lúc 21:00

nHCl = 0.005 mol

nH2SO4 = 0.004 mol

HCl --> H+ + Cl- 0.005___0.005___0.005 H2SO4 --> 2H+ + SO42- 0.004_____0.008___0.004

nH+ = 0.005 + 0.008 = 0.013 mol

nCl- = 0.005 mol

nSO42- = 0.004 mol

Bình luận (0)
Loading...