Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 3 2020 lúc 14:29

a,

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

Gọi a là mol SO3 thêm vào

\(\Rightarrow n_{H2SO4}=a\left(mol\right)\)

\(n_{H2SO4_{ban.dau}}=\frac{300.9,8}{98}=0,3\left(mol\right)=n_{H2}\)

Gọi x là mol kim loại X hoá trị n

Bảo toàn e: \(n_x=0,3.2=0,6\)

\(x=\frac{0,6}{n}\Rightarrow M_X=\frac{5,4n}{0,6}=9n\)

\(n=3\Rightarrow M=27\left(Al\right)\)

c,

B chứa 0,1 mol Al2(SO4)3

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+6NaOH\rightarrow2Al\left(OH\right)_2+3Na_2SO_4\)

\(n_{Al\left(OH\right)3}=0,1\left(mol\right)\)

* TH1: Dư Al2(SO4)3 (dư 0,05 mol)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd_{NaOH}}=\frac{0,3.40}{10\%}=120\left(g\right)\)

* TH2: dư kiềm (kết tủa tan 1 phần)

\(\Rightarrow n_{NaOH_{tao.kt}}=0,6\left(mol\right)\).

Có 0,2 mol Al(OH)3 tạo ra ban đầu

\(\Rightarrow\)Có 0,2-0,1= 0,1 mol Al(OH)3 tan

\(Al\left(OH\right)_2+NaOH\rightarrow\Leftarrow NaClO_2+2H_2O\)

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Sigma n_{NaOH}=0,6+0,1=0,7\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd_{NaOH}}=\frac{0,7.40}{10\%}=280\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 29 tháng 3 2020 lúc 17:36

Ý a:

200 gam H2SO4 4,9% có mH2SO4 bđ = 4,9%*200 = 9,8 gam

mdd sau = mdd ban đầu + mSO2 = 200+m

H2O + SO3 -> H2SO4

=> nSO3 = nH2SO4 = \(\frac{m}{80}\)

=> mH2SO4 tạo thành = \(\frac{m}{80}\)*98= 1,225m

=> mH2SO4 sau = 9,8 + 1,225m

Ta có nồng độ dd sau = 9,8%=\(\frac{9,8+1,225m}{200+m}\cdot100\%\)

=> m = 8,7 gam

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 8 tháng 2 2020 lúc 21:41

- cho vào nước

+Tan là P2O5, Na2O, NaCl(1)

P2O5+3H2O----->2H3PO4

Na2O+H2O--->2NaOH

+K tan là CaCO3

-Cho các dd thu dc ở N1 vào quỳ tím

+Làm quỳ tím hóa đỏ là H3PO4

+Làm quỳ tím hóa xanh là NaOH

+K làm QT chuyển màu là NaCl

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 23 tháng 12 2019 lúc 11:19

1) nCl2= 0,3 mol PTHH: 2M + nCl2 → 2MCln \(\frac{0,6}{n}\)___0,3 Ta có pt: M.\(\frac{0,6}{n}\)=5,4 ⇒n=3; M=27 Vậy M là Nhôm (Al) 2) a) nH2= 0,01 mol Cu không pứ với HCl PTHH: Fe + 2HCl→ FeCl2+ H2 0,1__0,2_____0,1___0,1 ⇒CM HCl= \(\frac{0,2}{0,2}\)= 1M b) nFe= 0,1 ⇒%Fe= \(\frac{\text{ 0,1.56}}{12}.100\%\)=46,67% ⇒%Cu= 100% - 46,67%= 53,33%

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 12 2019 lúc 13:00

Ta có\(\left\{{}\begin{matrix}\text{-ZA+ZB=1}\\\text{ ZA+ZB=29}\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{ZA=14}\\\text{ ZB=15}\end{matrix}\right.\)

CHe của A:1s22s22p63s23p2(2/8/4)

Ô=14,chu kỳ 3, nhóm IVA

\(\rightarrow\)Phi kim

CHe của B: 1s22s22p63s23p3(2/8/5)

Ô=15; chu kỳ 3, nhóm VA

\(\rightarrow\)Phi kim

Oxit cao nhất : AO2, B2O5

Axit: AH4, BH3

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim: B>A

\(\rightarrow\) B2O5>AO2 và BH3> AH4

Bình luận (0)
Minh An
Minh An CTV 20 tháng 12 2019 lúc 17:58

Ta có -ZA+ZB=1

ZA+ZB=29

==> ZA=14 ; ZB=15

CHe của A:1s22s22p63s23p2(2/8/4)

Ô=14,chu kỳ 3, nhóm IVA

->Phi kim

CHe của B: 1s22s22p63s23p3(2/8/5)

Ô=15; chu kỳ 3, nhóm VA

-->Phi kim

Oxit cao nhất : AO2, B2O5

axit: AH4, BH3

theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim: B>A

==> B2O5>AO2 và BH3> AH4

Bình luận (0)
nqsan
nqsan 20 tháng 12 2019 lúc 16:29

321

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 3 tháng 12 2019 lúc 0:03
https://i.imgur.com/8qqrAIC.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 11 2019 lúc 11:31

Đặt 2 kim loại hóa trị II là A và B (giả sử MA < MB)

PTHH: A + 2HCl\(\rightarrow\) ACl2 + H2 (1)

B + 2HCl \(\rightarrow\) BCl2 + H2 (2)

nHCl = VHCl. CM = 0,5. 1 = 0,5 (mol)

TH1: hh kim loại và HCl pư hết, dd thu được sau pư chứa ACl2 và BCl2

Theo PTHH (1) và (2):

có nACl2 + nBCl2 = \(\frac{1}{2}\)nHCl = \(\frac{1}{2}\). 0,5 = 0,25 (mol)

Trong dd Y các chất tan có nồng độ mol bằng nhau => nACl2 = nBCl2

\(\Rightarrow\) nACl2 = nBCl2 = \(\frac{0,25}{2}\)= 0,125 (mol)

Theo PTHH (1): nA = nACl2 = 0,125 (mol)

Theo PTHH (2): nB = nBCl2 = 0,125 (mol)

Mà mhh = 4,9

\(\Rightarrow\)0,125.MA + 0,125.MB = 4,9

\(\Rightarrow\) MA + MB = 39,2 \(\rightarrow\) Loại vì MA + MB phải chẵn

TH2: hh kim loại pư hết, HCl còn dư sau pư

Theo bài: nồng độ mol/l các chất tan trong dd Y bằng nhau

\(\Rightarrow\) nHCl dư = nACl2 = nBCl2 = x (mol)

BTNL "Cl: có nHCl dư + 2nACl2 + 2nBCl2 = nHCl bđ

\(\Rightarrow\)x + 2x + 2x = 0,5

\(\Rightarrow\)5x = 0,5

\(\Rightarrow\)x = 0,1 (mol)

Theo (1): nA = nACl2 = 0,1 (mol)

Theo (2): nB = nBCl2 = 0,1 (mol)

\(\Rightarrow\)0,1.MA + 0,1. MB = 4,9

\(\Rightarrow\) MA + MB = 49

Kẻ bảng có MA = 9 và MB = 40 thỏa mãn

Vậy A là Be còn B là Ca

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 11 2019 lúc 11:49

*Đặt ZA, ZB lần lượt là điện tích hạt nhân của A và B (giả sử ZB > ZA)

\(\text{→ ZA + ZB = 25 (I)}\)

A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng 1 chu kì → ZB – ZA = 1 (II)

Giải hệ phương trình (I) và (II) ta được ZA = 12 và ZB = 13

\(\text{A (Z = 12): 1s2 2s2 2p6 3s2 }\)=> A thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong BTH

\(\text{B (Z = 13): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1}\)=> B thuộc chu kì 3, nhóm IIIA trong BTH

*So sánh tính chất hóa học của A và B

Tính kim loại của A > B (vì trong cùng 1 chu kì, theo chiều từ trái sang phải của điện tích hạt nhân tính kim loại giảm dần)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 28 tháng 10 2019 lúc 11:57

A,B là hai nguyên tử có tổng số hiệu nguyên tử 26(1)

B cách A năm nguyên tố(2)

(1) +(2) suy ra:

\(\left\{{}\begin{matrix}ZA+ZB=26\\ZB-ZA=6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}ZA=10\\ZB=16\end{matrix}\right.\)

⇒ Ne( ô 10, nhóm VIIIA, chu kì 2) và S (ô 16, nhóm VIA, chu kì 3)

\(\text{Viết cấu hình Ne:}1s^22s^22p^6\)

\(S:1s^22s^22p^63s^23p^4\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 28 tháng 10 2019 lúc 23:11
https://i.imgur.com/Q3a3N69.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 23 tháng 10 2019 lúc 23:35

2M+2xHCl----->.2MClx+xH2

khối lượng đ tăng 4,32(g)

=> m H2=4,86-4,32=0,54(g)

n\(_{H2}=\frac{0,54}{2}=0,27\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_M=\frac{2}{x}n_{H2}=\frac{0,54}{x}\left(mol\right)\)

M\(_M=\frac{4,86}{\frac{0,54}{X}}=9x\)

+x=1---->M=9(loại)

+x=2--->M=18(loại)

+x=3---->M=27(Al)

Vậy M là AL(nhôm)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 10 2019 lúc 18:02

Gọi kim loại X hóa trị n

\(\text{2X + 2nHCl → 2XCln + nH2}\)

mdd tăng = mKL - mH2 = 4,86 - 4,32 = 0,54g

\(\Rightarrow\text{nH2 = 0,54:2=0,27 mol}\)

\(\text{nX = 2/n.nH2 = 2/n. 0,27 = 0,54/n }\)

\(\text{Mx = 4,86:(0,54/n) = 9n}\)

→ n = 3; M = 27

→ X là nhôm

Bình luận (0)
Hồ Nhất
Hồ Nhất 24 tháng 10 2019 lúc 18:02

Cảm ơn ạ

Bình luận (0)
Loading...