Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 23 tháng 10 2019 lúc 22:56

a) Fe+2HCl--->FeCl2+H2

x-----------2x----------x

MCO3+2HCl---->MCl2+H2O+CO2

y----------2y-------------------------y

n\(_{CO2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{HCl}=2n_{H2}=0,4\left(mol\right)\)

C\(_{M\left(HCl\right)}=\frac{0,4}{0,2}=2\left(M\right)\)

b) Gọi n FeCO3 =x

n MCO3=y

Suy ra(nhìn vào pt ở trên nha..mk ngại viết lại)

Ta có

m\(_{khí}=x+y=0,2\)(2)

m \(_{hh}=56x+\left(M+60\right)y=15,6\)(2)

m khí=11,5.2,0,2=4,6(g)

=>2x+44y=4,6(3)

Thay 1 vào 3 ta có

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\2y+44y=4,6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

m Fe=0,1.56=5,6(g)

m MCO3=15,6-5,6=10(g)

M\(_{MCO3}=\frac{10}{0,1}=100\left(g\right)\)

Theo bài

M+60=100=>M=40

Vậy M là Ca

c)Theo pthh1

n\(_{FeCl2}=n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

CM FeCl2 =\(\frac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

Theo pthh2

n\(_{CaCl2}=n_{CaCO3}=0,1\left(mol\right)\)

CM=0,5(M)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 24 tháng 10 2019 lúc 11:13

\(\text{n khí=}\frac{4,48}{22,4}=\text{0.2 mol}\)

\(\frac{\text{M khí}}{MH2}=11,5\)

+ Gọi số mol của H2 và CO2 lần lượt là: x; y

+ Ta có:

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\2x+44y=11.5x^2x\left(x+y\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}nFe=0,1\\nXCO3=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\text{m XCO3= 15.6- 0.1x56= 10 g}\Rightarrow\text{X2CO3=}\frac{10}{0,1}=100đvC\)

⇒ X= 100-60= 40 hay X là Ca

\(\text{+ nHCl= 0.1x2 + 0.1x2= 0.4 }\Rightarrow CMHCl=\frac{0,4}{0,2}=0,2M\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CMFeCl2=0,5M\\CMCaCL2=0,5M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 20 tháng 10 2019 lúc 10:52

Gọi KL là M

a) 2M+ 6HCl----->2MCl3+3H2

n\(_{HCl}=\frac{21,9}{36,5}=0,6\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_M=\frac{1}{3}n_{HCl}=0,2\left(mol\right)\)

M\(_M=\frac{5,4}{0,2}=27\left(g\right)\)

=> M là Al

b) Theo pthh

n\(_{AlC_{ }l3}=\frac{1}{3}n_{HCl}=0,2\left(mol\right)\)

m\(_{AlCl3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

c) Tự làm nhé

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 20 tháng 10 2019 lúc 17:33
https://i.imgur.com/J7ess80.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 10 2019 lúc 0:20

Ta có :

TH1 :\(\left\{{}\begin{matrix}\text{ZA + ZB =32}\\\text{ZB - ZA = 8 }\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{ ZA = 12}\\\text{ZB =20 }\end{matrix}\right.\)

TH2:\(\left\{{}\begin{matrix}\text{ZA + ZB = 32}\\\text{ ZB - ZA = 18 }\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\text{ZA =7}\\\text{ZB= 25}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Anh Minh
Anh Minh 8 tháng 10 2019 lúc 21:05

Giúp giùm em câu b bài này với ạ

Bình luận (0)
Dương Chung
Dương Chung 15 tháng 8 2019 lúc 21:44

PTPU

Fe+ 2HCl\(\rightarrow\) FeCl2+ H2

.0,2....0,4..................0,2....... mol

có: mdd tăng= mFe- mH2

= m- 0,4( g)

\(\Rightarrow\) mH2= 0,4( g)

\(\Rightarrow\) nH2= 0,2( mol)

\(\Rightarrow\) m= 11,2( g)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 17 tháng 8 2019 lúc 12:55

Đặt :

nFe = x mol

Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

mdd tăng = mFe - mH2 = m - 0.4

<=> 56x - 2x = 56x - 0.4

=> x = 0.2

mFe = 0.2*56=11.2 g

mHCl = 14.6 g

Đề thiếu C%HCl nên không tính mdd

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 16 tháng 8 2019 lúc 22:04
https://i.imgur.com/Kdsk6OC.png
Bình luận (1)
nguyễn thanh tùng
nguyễn thanh tùng 8 tháng 8 2019 lúc 15:27

có 7e ngoài cùng => là halogen

Ct : HX

\(\frac{X}{1+X}.100=\)97,26

=> X=35,5 => X là Cl

Bình luận (1)
Loading...