Chủ đề 4: Xác định vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 22 tháng 12 2020 lúc 12:51

\(\left\{{}\begin{matrix}P_A+P_B=25\\P_B-P_A=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}P_A=12\\P_B=13\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z_A=P_A=12\\Z_B=P_B=13\end{matrix}\right.\)

=> A là magie (ZMg=12); B là nhôm (ZAl=13)

Cấu hình e của magie: 1s22s22p63s2

=> Chu kì 3, nhóm IIA, ô 12.

Cấu hình e của nhôm: 1s22s22p63s23p1

=> Chu kì 3, nhóm IIIA, ô 13

=> Magie có tính khử, tính kim loại mạnh hơn nhôm.

Nhôm có tính oxi hoá và tính kim loại mạnh hơn magie.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 19:21

Gọi kl kiềm là A. 

A + H2O -> AOH + 1/2 2

nH2= 0,1(mol) -> nA=0,2(mol)

=>M(A)=mA/nA=4,6/0,2=23(g/mol)

->A là Natri (Na=23)

PTHH: Na + H2O -> NaOH + 1/2 H2

0,2_____________0,2________0,1(mol)

mNaOH=0,2.40=8(g)

mddNaOH=mNa+ mH2O - mH2= 4,6+95,6-0,1.2=100(g)

-> C%ddNaOH= (8/100).100=8%

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 17 tháng 12 2020 lúc 22:22

Gọi công thức chung của 2 kim loại là A

PTHH: \(A+2HCl\rightarrow ACl_2+H_2\)

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)=n_A\)

\(\Rightarrow\overline{M}_A=\dfrac{10}{0,35}\approx28,57\)

Vì \(24< \overline{M}_A< 40\) \(\Rightarrow\) 2 kim loại cần tìm là Mg và Ca

Gọi số mol của Mg là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(Mg\right)}=a\)

Gọi số mol của Ca là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(Ca\right)}=b\)

Ta lập được hệ: 

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,35\\24a+40b=10\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,25\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Mg}=0,25mol\\n_{Ca}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,25\cdot24=6\left(g\right)\\m_{Ca}=4\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}=\dfrac{6}{10}\cdot100\%=60\%\\\%m_{Ca}=40\%\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (1)
Hồng Phúc
Hồng Phúc CTV 12 tháng 12 2020 lúc 12:18

Coi hai nguyên tố là R \(\Rightarrow\overline{M}=M_R\)

a, PTHH:

\(2R+2H_2O\rightarrow2ROH+H_2\uparrow\)

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow n_R=2n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)

Khi đó \(\overline{M}=M_R=\dfrac{9,3}{0,3}=31\left(g/mol\right)\)

\(\Rightarrow\) Hai nguyên tố lần lượt là Na, K

b, PTHH:

\(2ROH+H_2SO_4\rightarrow R_2SO_4+2H_2O\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{ROH}=n_{H_2}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{n_{H_2SO_4}}{C_M}=\dfrac{0,15}{2}=0,075\left(l\right)\)

\(n_{R_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{R_2SO_4}=0,15.\left(31.2+32+16.4\right)=23,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 11 2020 lúc 21:53

Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R2O5

\(\Rightarrow\) Hợp chất với Hidro là RH3

\(\Rightarrow\frac{3}{R+3}\cdot100=8,82\) \(\Rightarrow R=31\) (Photpho)

\(\Rightarrow\) Công thức phân tử với Hidro là PH3 (Khí ma trơi)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 25 tháng 7 2020 lúc 21:00

Phân tử 1 hợp chất gồm X và 3O

% của Oxi trong hợp chất: 100 % - 40 % = 60 %

NTK X = 40X=60\48=32dvC

X là Lưu huỳnh ( S )

PTKA = X + ( 3 . O )

PTKA = 32 + 48 = 80 đvC

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN