Bài 7. Câu lênh lặp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 6 2020 lúc 10:57

Cái này nếu bạn chạy sẽ là vòng lặp vô hạn

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 6 2020 lúc 21:19

uses crt;

var n,i,dem:integer;

a:array[1..100]of integer;

begin

clrscr;

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then inc(dem);

writeln('so so chan trong day la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 6 2020 lúc 21:21

uses crt;

var i,s:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=1 to 50 do

s:=s+i;

writeln('Tong cua 50 so tu nhien la: ',s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 6 2020 lúc 21:49

Bài 1:

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then write(i:4);

readln;

end.

Bài 2:

uses crt;

var n,i:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

if i mod 2=1 then write(i:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 6 2020 lúc 17:09

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then t:=t+a[i];

write(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 6 2020 lúc 17:30

Câu 1: S=15

Câu 2:

a) Sai vì giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối mà không dùng downto

b) Sai vì thiếu dấu : và có chấm phẩy sau vòng lặp for

c) Sai vì giá trị đầu và giá trị cuối là số thực

d) Đúng

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 6 2020 lúc 17:33

Bài 1:

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

n,i,min:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

min:=a[1];

for i:=1 to n do

if min>a[i] then min:=a[i];

writeln('So nho nhat la: ',min);

readln;

end.

Bài 2:

uses crt; var a,n:integer; begin clrscr; a:=0; n:=1; while a<=500 do begin a:=a+n; inc(n); end; writeln('A=',a); writeln('N=',n); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 6 2020 lúc 12:30

uses crt;

var s,i:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=3 to 97 do

s:=s+i;

write(s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 6 2020 lúc 22:31

uses crt;

var n,i:integer;

a:array[1..100]of integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Cac so lon hon 0 trong day la: ');

for i:=1 to n do

if a[i]>0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...