Bài 7. Câu lênh lặp

Lê Thảo Anh
Lê Thảo Anh 16 tháng 12 2020 lúc 9:31

Bạn ơi (n+1)(n+2) hay (n+1)-(n+2) vậy

Bình luận (0)
hacker
hacker 16 tháng 12 2020 lúc 18:37

var n,i:integer;

s:real;

begin

write('n=');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+(1/(i*(i+1)));

writeln(' Tong la: ',s);

readln;

end.

2) var n,i:integer;

s:real;

begin

write('n=');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+(1/((2*i)-1));

writeln(' Tong la: ',);

readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 18 tháng 12 2020 lúc 10:05

sửa đề: S = \(1+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{2}{3.4}+...+\dfrac{n}{\left(n+1\right).\left(n+2\right)}\)

var i,n:integer;

    s:real;

begin

write('Nhap n = ');readln(n);

s:=1;

for i:=1 to n do

s:=s+i/((i+1)*(i+2));

write('S = ',s:10:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 3 tháng 12 2020 lúc 18:34

Nhớ thêm lệnh Readln; trước End.

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 3 tháng 12 2020 lúc 18:33

Var i,sk,s:integer;

Begin

s:=0;

sk:=0;

For i:=1 to 20 do

Begin

sk:=sk+3;

s:=s+sk;

End;

Write('Tong so keo can de phat la ',s);

End.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 11 2020 lúc 8:38

uses crt; var n,i,d,x,y,t,kt:integer; st,s:string; begin clrscr; repeat write('Nhap n='); readln(n); until (1000<=n) and (n<=9999); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],x,y); t:=t+x; end; writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); if t>1 then begin kt:=0; for i:=2 to trunc(sqrt(t)) do if t mod i=0 then kt:=1; if kt=0 then writeln('Tong cac chu so cua ',n,' la so nguyen to') else writeln('Tong cac chu so cua ',n,' khong la so nguyen to'); end else writeln('Tong cac chu so cua ',n,' khong la so nguyen to'); s:=''; for i:=d downto 1 do s:=s+st[i]; while s[1]='0' do delete(s,1,1); writeln('So ',n,' viet nguoc lai la: ',s); readln; end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 11 2020 lúc 19:04

1: Viết chương trình nhập số nguyên n rồi hiển thị các chữ số của số đó

uses crt;

var n,i,d:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

str(n,st);

d:=length(st);

for i:=1 to d do

write(st[i]:4);

readln;

end.

2: Viết chương trình tìm UCLN và BCNN của hai số a,b được nhập từ bàn phím

uses crt;

var a,b,i,ucln,bcnn:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

ucln:=1;

if a>b then

begin

for i:=1 to b do

if (a mod i=0) and (b mod i=0) then

begin

if ucln<i then ucln:=i;

end;

end

else begin

for i:=1 to a do

if (a mod i=0) and (b mod i=0) then

begin

if ucln<i then ucln:=i;

end;

end;

bcnn:=(a*b) div ucln;

writeln('Uoc chung lon nhat=',ucln);

writeln('Boi chung nho nhat=',bcnn);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 6 tháng 7 2020 lúc 17:11

Program HOC24;

var i,j: byte;

begin

for i:=5 downto 1 do

begin

for j:=1 to i do write('x ');

writeln;

end;

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 1 tháng 7 2020 lúc 10:42

Đề thiếu yêu cầu và đoạn lệnh của bạn cũng sai rồi. Bạn ghi đề rõ hơn nhé

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 26 tháng 6 2020 lúc 21:59

uses crt;

var s:real;

n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

i:=1;

while i<=n do

begin

s:=s+1/i;

i:=i+2;

end;

writeln('S=',s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 26 tháng 6 2020 lúc 19:35

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

n,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

repeat

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

until a[i]>0;

end;

writeln('Cac so chia het cho 5 la: ');

for i:=1 to n do

if a[i] mod 5=0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN