Bài 7. Câu lênh lặp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 21:28

Gt đầu: 1

Gt cuối: 3

Gt cuối cùng của S=3

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 18 tháng 1 lúc 19:54

Program mun;

Uses crt;

Var i:integer;

Begin

For i:=1 to 10 do write ('2 × ', i,' = ', 2*i);

Readln;

End.

P/s: Ko chắc ạ!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 18 tháng 1 lúc 21:28

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

writeln('2*',i,'=',2*i);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 1 lúc 21:59

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 20 do 

  begin

delay(50);

writeln('a');

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 16 tháng 1 lúc 21:03

Program bai_tap;

Uses crt;

Var i:integer;

Begin

clrscr;

For i:=9 to 50 writeln(i);

readln;

End.

Bình luận (0)

Program bai_tap;

Uses crt;

Var i:integer;

Begin

clrscr;

For i:=9 to 50 writeln(i);

readln;

End.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 1 lúc 21:57

uses crt;

var i:integer;

begin

clrscr;

for i:=9 to 50 do 

  write(i:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 1 lúc 12:23

uses crt;

var n,i:integer;

lt:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

lt:=1;

for i:=1 to n do 

  lt:=lt*2;

writeln('2^',n,'=',lt:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Oanh Kim
Oanh Kim 2 tháng 1 lúc 20:25

help me!!!

 

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
Bùi Anh Tuấn 2 tháng 1 lúc 20:41

okila

Bình luận (3)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 1 lúc 20:52

uses crt;

var n,i,kt,j,dem:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap n='); readln(n);

until n<1000;

dem:=0;

for i:=2 to n do 

  begin

kt:=0;

for j:=2 to i-1 do 

  if i mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then inc(dem);

end;

writeln('So luong so nguyen to trong khoang tu 1 toi ',n,' la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 30 tháng 12 2020 lúc 11:53

Câu 1: 

a=16; b=12

Câu 2: 

c=2

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 12 2020 lúc 10:44

Mô tả thuật toán: 

-Bước 1: i←0; s←1;

-Bước 2: i←i+1;

-Bước 3: s←s*i;

-Bước 4: Nếu i<=100 thì quay lại bước 2

-Bước 5: Xuất s

-Bước 6: Kết thúc

Viết chương trình thì kiểu dữ liệu của 100 số tự nhiên đầu tiên là lớn quá bạn

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 27 tháng 12 2020 lúc 13:35

*Mô tả thuật toán:

- Bước 1: s <- 1

- Bước 2: i <- 1 đến 100 thì s <- s*i

- Bước 3: Xuất s

- Bước 4: Kết thúc thuật toán

*Viết chương trình:

Program tinh;

Uses crt;

Var s: longint;       

       i: integer;

Begin

Clrscr;

s:=1;

For i:=1 to 100 do s:=s*i;

Writeln(s);

Readln;

End.

Bình luận (0)
truongvinamilk12
truongvinamilk12 27 tháng 12 2020 lúc 13:39

**Mô tả thuật toán S: 

- Bước 1: i←0; s←0;

- Bước 2: i←i+1;

- Bước 3: s←s+i;

- Bước 4: Nếu i <= 100 thì quay lại bước 2

- Bước 5: Xuất s

- Bước 6: Kết thúc thuật toán

**Mô tả thuật toán tính P:

- Bước 1: i←0; p←1;

- Bước 2: i←i+1;

- Bước 3: p←p*i;

- Bước 4: Nếu i <= 100 thì quay lại bước 2

- Bước 5: Xuất p

- Bước 6: Kết thúc thuật toán

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN