Bài 7. Câu lênh lặp

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 17 tháng 6 2020 lúc 12:30

uses crt;

var s,i:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=3 to 97 do

s:=s+i;

write(s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 6 2020 lúc 22:31

uses crt;

var n,i:integer;

a:array[1..100]of integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

writeln('Cac so lon hon 0 trong day la: ');

for i:=1 to n do

if a[i]>0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 6 2020 lúc 21:44

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 to n do

s:=s+1/(i+(i+2));

writeln('Ket qua la: ',s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 16 tháng 6 2020 lúc 21:45

Program HOC24;

var t: real;

i,n: integer;

begin

write('Nhap n='); readln(n);

t:=1;

for i:=1 to n do

t:=s+1/(i*(i+2));

write('Tong cua day so la : ',t);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 16 tháng 6 2020 lúc 21:17

a. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do < câu lệnh>;

b. while <điều kiện> do <câu lệnh>;

c. var <biến mảng> : array[<giá trị đầu>..<giá trị cuối>] of <kiểu dữ liệu>;

Bình luận (0)
Tien
Tien 25 tháng 6 2020 lúc 22:06

Sao ko có ai trả lời hết zâybucquagianroihuhuoaoaucche

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 16 tháng 6 2020 lúc 21:22

Program HOC24;

var i,n: integer;

a: array[1..32000] of real;

t: real;

begin

write('n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

t:=t+a[i];

end;

write(t);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 16 tháng 6 2020 lúc 13:44

uses crt;

var i:integer;

t:real;

begin

clrscr;

i:=1;

t:=0;

while i<=100 do

begin

t:=t+1/i;

inc(i);

end;

writeln(t:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 6 2020 lúc 15:25

Câu 2:

a) Dùng vòng lặp For...do

uses crt;

var i,s:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=1 to 50 do

s:=s+i;

writeln('Tong 50 so tu nhien dau tien la: ',s);

readln;

end.

b) Dùng vòng lặp While...do

uses crt;

var i,s:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

i:=1;

while i<=50 do

begin

s:=s+i;

inc(i);

end;

writeln('Tong 50 so tu nhien dau tien la: ',s);

readln;

end.

Câu 3:

uses crt;

var n,i,dem:integer;

a:array[1..100]of integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do

if a[i] mod 2=0 then inc(dem);

writeln('So cac so chan la: ',dem);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN