Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 1051
Điểm GP 394
Điểm SP 1307

Người theo dõi (329)

VoNguyenBichNgoc
Vũ Gia Hân
hung
Dương Tùng

Đang theo dõi (15)


Câu trả lời:

Giải:

Hệ quy chiếu: O là đỉnh mpn

Ox cùng phương với mpn

Oy vuông góc với mpn

Chiều dương là chiều cđ ban đầu của vật, gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động trên mpn.

Các lực tác dụng lên vật là: Lực ma sát \(\overrightarrow{F_{ms}}\), phản lực \(\overrightarrow{N}\) của mpn, và trọng lực \(\overrightarrow{P}\)được phân tích thành 2 lực thành phần là \(\overrightarrow{P_x},\overrightarrow{P_y}\) (Px có phương song song với mpn)

a) Theo định luật II Niu-tơn ta có:

\(\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m.\overrightarrow{a}\left(1\right)\)

Chiếu (1) lên Ox: \(P_x-F_{ms}=m.a\left(2\right)\)

Chiếu (1) lên Oy: \(P_y-N=0\) (3)

Suy ra, gia tốc của vật trên mpn là:

\(a=\dfrac{P_x-F_{ms}}{m}=\dfrac{P.sin\alpha-k.N}{m}=\dfrac{Psin\alpha-k.P_y}{m}=\dfrac{m.g.sin\alpha-km.g.cos\alpha}{m}=10.sin30^o-0,05.10.cos30^o\approx4,6\left(m/s^2\right)\)

Vận tốc tại điểm giữa mpn là:

\(v_{giữa}^2-v_0^2=\dfrac{2.a.s}{2}\Rightarrow v_{giữa}=\sqrt{a.s+v_0^2}=\sqrt{4,6.50+4^2}\approx15,7\left(m/s\right)\)

b) Vận tốc ở chân mpn là:

\(v_{chân}^2-v_0^2=2.a.s\Rightarrow v_{chân}=\sqrt{2.a.s+v_0^2}=\sqrt{2.4,6.50+4^2}=21,8\left(m/s\right)\)

c) Quãng đường từ đỉnh mpn đến khi vật có vận tốc 10m/s là:

\(v'^2-v_0^2=2.a.s'\Rightarrow s'=\dfrac{v'^2-v_0^2}{2.a}=\dfrac{10^2-4^2}{2.4,6}\approx9,13\left(m\right)\)

Vậy:...