Bài 44. Bài luyện tập 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. Hiện tượng vật lý là
A. hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.
B. hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác.
C. Nung đá vôi trong lò nung vôi.
D. Nung nóng KMnO 4 .
Câu 2. Hiện tượng hóa học là
A. hiện tượng chất bến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu .
B. hiện tượng chất bến đổi có tạo ra chất khác.
C. thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
D. cho đường hòa tan với nước muối.
Câu 3. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất
B. Sự xuất hiện chất mới
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất
D. Sự thay đổi về hình dạng của chất
Câu 4. Hiên tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý:
A. Trong lò nung đávôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống( Canxi oxit)
và Cacbon đioxit thoát ra ngoài.
B. Băng tan
C. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc( khí lưu huỳnh
đioxit)
D. Đun khan đường ăn( không có nước) thì đường bị cháy thành than và hơi
nước.
Câu 5. Giải thích hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu:
A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ. B. Thức ăn đổi màu.

C. Có mùi hôi. D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn gây thối rữa.
Câu 6. Chọn câu sai
A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý
B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học
C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học
D. Hiện tượng “ ma trơi” là hiện tượng hóa học
Câu 7. Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành váng. Đun nóng các váng mỡ
tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn
câu đúng
A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành váng là hiện tượng vật lý.
B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý.
C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học.
D. Không có hiện tượng sảy ra.
Câu 8. Hiên tượng hóa học là:
A. Than gỗ bị nghiền nhỏ thành bột. B. Rửa rau bằng nước lạnh.
C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa D. Quá trình quang hợp.
Câu 9. Dấu hiệu của phản ứng hóa học là:
A. Thay đổi màu sắc. B. Tạo chất kết tủa, chất bay hơi.
C. Tỏa nhiệt hoặc phát sáng. D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 10. Trong các quá trình sau, quá trình nào có phản ứng hóa học?
A. Đốt cháy than trong không khí. B. Làm bay hơi nước muối biển
C. Nung vôi. D. Tôi vôi.
Câu 11. Phản ứng hóa học là:
A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.
B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
C. Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.

Câu 12. Cho phản ứng giữa khí nito và khí hidro trong điều kiện nhiệt độ thích
hợp sinh ra khí ammoniac. Chọn đáp án đúng
A. Tỉ lệ giữa khí nitơ và hiđro là 1:2 B. Tỉ lệ giữa khí hiđro và nitơ là 1:2
C. Tỉ lệ của nitơ và ammoniac là 1:2 D. Không có đáp án đúng
Câu 13. Chọn đáp án đúng:
Thả một mảnh sắt vào dung dịch axit clohidric thấy sinh ra:
A.Khí clo. B.Khí hidro.
C.Thấy có nhiều hơn một khí. D. Không có khí nào thoát ra
Câu 14. Khẳng định nào sau đây đúng?
Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải cùng chứa:
A. Số nguyên tử trong mỗi chất B. Số nguyên tử mỗi nguyên tố
C. Số nguyên tố tạo ra chất D. Số phân tử của mỗi chất
Câu 15: Cho kim loại natri (Na) vào khí clo (Cl 2 ). Sản phẩm tạo thành là
A. Sinh ra khí clo. B. Sản phẩm là NaCl 2 .
C. Sinh ra muối NaCl. D. Na 2 Cl.
Câu 16. Chọn câu trả lời đúng:
A. Sắt + Lưu huỳnh Sắt (II) sunfua B. Sắt + Clo Sắt(II) clorua
C. Sắt +Lưu huỳnh Sắt (III) sunfat D.Sắt +Axit clohidric Sắt (III) clorua
Câu 17. Trong các trường hợp sau, trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học:
A. Rượu để trong chai không kín bị cạn dần.
B. Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra oxit sắt từ
C. Natri cháy trong không khí thành Na 2 O.
D. Sắt để lâu trong không khí bị gỉ/
Câu 18. Phân biệt phản ứng hóa hợp trong các phản ứng hóa học sau:
A. BaO + H 2 O 

Ba(OH) 2 . B. 2Fe(OH) 3 0t Fe 2 O 3 + 3H 2 O

C. CaCO 3 + 2HCl 

CaCl 2 + CO 2 + H 2 O D. CH 4 +2O 2 0t CO 2 + 2H 2 O

Câu 19. Phân biệt phản ứng phân hủy trong các phản ứng hóa học sau:
A. CaO + H 2 O 

Ca(OH) 2 . B. 2Al(OH) 3 0t Al 2 O 3 + 3H 2 O

C. BaCl 2 + H 2 SO 4 

BaSO 4 + 2HCl D. N 2 + 3H 2 0t 2NH 3

Câu 20. Thể tích khí SO 2 thu được khi đốt cháy lưu huỳnh trong1344 ml khí
oxi (ở đktc) là:
A. 13,44 lít B. 0,1344 lít C. 1,344 lít D. 1,344 ml

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.