Bài 44. Bài luyện tập 8

Thủy Tiên
9 tháng 11 2020 lúc 21:10

a. PTHH: Ca + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2

b.Theo ĐLBTKL ta có: mCa +mHCl = mCaCl2 + mH2

\(\Rightarrow\) mH2 = mCa +mHCl -mCaCl2

\(\Rightarrow\)mH2 = 13 + 3.65 - 5.55

\(\Rightarrow\)mH2 = 11.1 g

c. HCl \(\Rightarrow\) Cl (I)

Ta có: CaCl2 \(\Rightarrow\) a = \(\frac{I.2}{1}\)= II

\(\Rightarrow\) Ca (II)

(a ở đây là hóa trị chưa bt của Ca nha,bạn viết hóa trị của Cl lên đầu còn viết chữ a trên đầu Ca nha. Mấy bước đó là mình làm tắt hết á)

Chúc bạn học tốt Hóa 8.

Bình luận (0)
Fɑɭυ
17 tháng 6 2020 lúc 20:37

\(n_{Mg}=\frac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

(mol)______0,1____0,2________0,1__0,1__

\(V_{H_2}=22,4.0,1=2,24\left(l\right)\)

\(m_{ddHCl}=\frac{m_{ct}.100}{C\%}=\frac{\left(36,5.0,2\right).100}{100}=7,3\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
14 tháng 6 2020 lúc 22:47

PTHH: \(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

Ta có: \(n_K=\frac{7,8}{39}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2}=0,1mol\\n_{KOH}=0,2mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{H_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\\m_{KOH}=0,2\cdot56=11,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
14 tháng 6 2020 lúc 22:59

a) PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

b) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{Fe}=0,2mol\Rightarrow m_{Fe}=0,2\cdot56=11,2\left(g\right)\)

c) Theo PTHH: \(n_{Fe}:n_{HCl}=1:2\Rightarrow n_{HCl}=0,4mol\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=0,4\cdot36,5=14,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddHCl}=\frac{14,6}{14,6\%}=100\left(g\right)\)

d) PTHH: \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe_3O_4\)

Ta có: \(n_{O_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,2}{3}< \frac{0,2}{2}\) \(\Rightarrow\) Sắt phản ứng hết, Oxi dư

Theo PTHH: \(n_{Fe}:n_{Fe_3O_4}=3:1\Rightarrow n_{Fe_3O_4}=\frac{1}{15}mol\)

\(\Rightarrow m_{Fe_3O_4}=\frac{1}{15}\cdot232\approx15,47\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN