Bài 43. Pha chế dung dịch

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. CÁCH PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC

Để pha chế một dung dịch , ta thực hiện các bước sau : 

       Bước 1 : Tính các đại lượng cần dùng.

       Bước 2 : Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định .

Ví dụ 1: Hãy tính toán và pha chế 50g dung dịch đường có nồng độ 15% 

 - Phần tính toán : 

Khối lượng đường cần dùng là  \(m_{ct}=m_{dd}.15\%=50.15\%=7,5g\)

Khối lượng nước cần dùng là  \(50-7,5=42,5g\) 

 - Phần pha chế : 

Cân 7,5 g đường khan cho vào cốc có dung tích 100 ml, khuấy đều với 42,5 g nước thì được 50g dung dịch đường 15 %. 

2. PHA CHẾ DUNG DỊCH MỚI TỪ MỘT DUNG DỊCH CHO SẴN

Ví dụ 2: Hãy pha chế 100ml dung dịch muối ăn có nồng độ 0,25M từ dung dịch cho sẵn là dung dịch muối ăn có nồng độ 1M.

- Phần tính toán

Số mol NaCl có trong 100ml dd NaCl 0,25M là  \(n_{NaCl}=C_M.V=0,25.0,1=0,025mol\)

Số ml dd NaCl 1M cần sử dụng là  \(V_{dd}=\dfrac{n_{ct}}{C_M}=\dfrac{0,025}{1}=0,025lít=25ml\)

- Pha chế

Lấy 25ml dd NaCl 1M cho vào bình 100ml. Thêm từ từ nước cất vào bình đến khi đạt được thể tích là 100ml.

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN