Bài 4. Một số axit quan trọng

Duy Anh
Thiếu tá -
30 tháng 11 2020 lúc 21:26

Hiện tượng: Đường sẽ hóa thành than và có bọt khí thoát ra

PTHH: \(C_{12}H_{22}O_{11}\underrightarrow{H_2SO_{4\left(đ\right)}}12C+11H_2O\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
18 tháng 11 2020 lúc 21:43

PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (1)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\) (2)

a) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Al là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=\frac{3}{2}b\)

Ta lập được hệ phương trình;

\(\left\{{}\begin{matrix}a+\frac{3}{2}b=0,6\\56a+27b=22,2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,3\\b=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,3mol\\n_{Al}=0,2mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\frac{0,3\cdot56}{22,2}\cdot100\approx75,68\%\\\%m_{Al}=24,32\%\end{matrix}\right.\)

b)Theo 2 PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(1\right)}=n_{Fe}=0,3mol\\n_{H_2SO_4}=\frac{3}{2}n_{Al}=0,3mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,6mol\) \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{0,6\cdot98}{4,9\%}=1200\left(g\right)\)

c) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeSO_4}=n_{Fe}=0,3mol\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{2}n_{Al}=0,1mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeSO_4}=0,3\cdot152=45,6\left(g\right)\\m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{H_2}=0,6\cdot2=1,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{hh}+m_{ddH_2SO_4}-m_{H_2}=1221\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{FeSO_4}=\frac{45,6}{1221}\cdot100\approx3,73\%\\C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{34,2}{1221}\cdot100\approx2,8\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
🍀Tâm Zi🧡
16 tháng 11 2020 lúc 21:49

D. dung dịch NaNO3

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
16 tháng 11 2020 lúc 21:46

Đáp án D

Bình luận (0)

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng với chất nào sau đây:

A, dung dịch K2CO3

B, dung dịch Na2SO4

➢C, dung dịch CuCl2

D, dung dịch NaNO3

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
9 tháng 11 2020 lúc 22:35

Sửa đề: "thu được 2,24 lít khí"

PTHH: \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\) (1)

\(MgCO_3+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O+CO_2\uparrow\) (2)

a) Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)=n_{MgCO_3}\)

\(\Rightarrow m_{MgCO_3}=0,1\cdot84=8,4\left(g\right)\) \(\Rightarrow m_{MgO}=4\left(g\right)\)

b) Theo 2 PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(1\right)}=n_{MgO}=\frac{4}{40}=0,1\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4\left(2\right)}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,2mol\) \(\Rightarrow V_{ddH_2SO_4}=\frac{0,2}{1}=0,2\left(l\right)=200\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
29 tháng 10 2020 lúc 20:23

Sử dụng Mg(OH)2 và Al(OH)3 để trung hòa bớt lượng dư dd HCl trong dạ dày.

PT: \(Mg\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow MgCl_2+2H_2O\)

\(Al\left(OH\right)_3+3HCl\rightarrow AlCl_3+3H_2O\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Khánh Đan
12 tháng 10 2020 lúc 14:30

1/ \(Na_2SO_4+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow2NaNO_3+BaSO_4\downarrow\)

\(NaCl+Ba\left(NO_3\right)_2\rightarrow kopư\)

2/ \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\)

\(Ba\left(OH\right)_2+NaCl\rightarrow kopư\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Thuyên Nguyễn
29 tháng 10 2020 lúc 21:26

bạn thiếu 1 cái O2 hay ko mong bạn xem thử lại đề

Bình luận (0)
Thảo Phương
8 tháng 10 2020 lúc 20:41

Trích mỗi lọ một ít làm mẫu thử

Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

+ Nhóm gồm 2 lọ làm quỳ tím hóa đỏ : HCl, H2SO4

+ Nhóm gồm 2 lọ làm quỳ không đổi màu

Cho dung dịch BaCl2 vào nhóm gồm 2 lọ làm quỳ tím hóa đỏ

+ Lọ nào xuất hiện kết tủa trắng : H2SO4

PTHH: BaCl2 + H2SO4-------> BaSO4 + 2HCl

+Lọ còn lại không có hiện tượng là HCl

Tương tự cũng cho dung dịch BaCl2 vào nhóm gồm 2 lọ không làm quỳ tím đổi màu

+ Lọ nào xuất hiện kết tủa trắng : K2SO4

PTHH: BaCl2 + K2SO4-------> BaSO4 + 2KCl

+Lọ còn lại không có hiện tượng là KCl

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN