Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

ùn..aI. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ(...)sao cho đúng

Câu 1: a. làng xã. b. Vua và kinh thành. c. cả nước. d. lộ và phủ.

e. hương và xã. g. phủ và huyện.

Quân đội thời Lý gồm phận cấm quân và quân địch phương

Cấm quân được tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong............ có nhiệm vụ bảo vệ.............. phương được tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các......... đến tuổi thành đinh (18 tuổi) có nhiệm vụ canh phòng ở các............. Bài thơ: ....................là bản tuyên ngôn đầu tiên của nước ta.

Câu 2: Thống nhất, Vạn Thắng Vương, cát cư, Đinh Bộ Lĩnh.

- Là một tướng quân có tài,..........,,,,Đánh đâu thắng đấy, được tôn là........... các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng. Tình trạng...............chấm dứt, cuối năm 967, đất nước trở lại bình yêu,.............

Câu 3: Đợi giặc, đánh trước, sẵn sàng, thế mạnh.

- "Ngồi yêu..........không bằng đem quân..........để chặn........của giặc"

Câu 4: Điền từ thích hợp vào ông trống:

Xã hội phong kiến phương Đông được hình thành.........hơn xã hội phương Tây. Thời kì phát triển thì .......... Bước sang thời kì khủng hoảng và suy vong lại.........cơ sở linh tế xã hội phương Đông và phường Tây là ...........

Câu 5: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Dưới thời ngô bộ máy nhà nước còn........ Thời Đinh - Tiền Lê bộ máy quan lại được......... thêm quan............... và ................ Đã có sự phân chia các khu vực ......... Có tổ chức........... Bước sang thời kì Lý còn sử dụng...........để quản lý hhà nướ Như vậy, bộ máy nhà nước càng về sau thì càng.............Đó chính là...........phát triển của xã hội loài người.

Câu 6: Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống.

Vì nhiều lần vượt sông đánh vào phòng tuyền sông như nguyệt bị thất bại nên Qúach Quì ra bệnh.......và chuyển sang thế phòng ngữ. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quan ta.........cho người vào đền thờ Trươbg hồng, Trương hát ngâm vang bài thơ..........cối năm 1077..........mở cuộc tấn công...........và danh trái giặc .......đề nghị giảng hoà . Quách Quì.......ngay rồi...........nước

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.