Bài 2: Axit - Bazơ - Muối

Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 6 tháng 1 lúc 10:09

nKOH = 0,1.1,5 = 0,15 mol  ,  nH3PO4 = 0,2.0,5 = 0,1 mol

T = \(\dfrac{nKOH}{nH_3PO_4}\)\(\dfrac{0,15}{0,1}\)= 1,5 => tạo 2 muối \(\left\{{}\begin{matrix}H_2PO_4^-\\HPO_4^{2-}\end{matrix}\right.\)

KOH  +  H3PO4   --->   KH2PO4    + H2O

2KOH  +  H3PO4   --->   K2HPO4    + 2H2O

Gọi số mol KH2PO4  và K2HPO4 lần lượt là x và y , theo tỉ lệ phản ứng ta có 

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\x+2y=0,15\end{matrix}\right.\)=> x = 0,05 và y = 0,05 

mKH2PO4 = 0,05. 136 = 6,8 gam ,   mK2HPO4 = 0,05 . 174 = 8,7 gam.

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 30 tháng 12 2020 lúc 17:19

a)  X   +  O2​   → CO2  +  H2O

CO2  + Ca(OH)2  →  CaCO3  + H2O

Từ pt => nCO2 = nCaCO3 = \(\dfrac{40}{100}\)= 0,4 mol => nC = 0,4 mol, mC= 0,4.12= 4,8gam.

Mà khối lượng bình tăng = mCO2  + mH2O ( vì cho CO2 và H2O vào bình).

=> mCO2  + mH2O = 26,6 

<=> mH2O = 26,6 - 0,4.44= 9 gam , nH2O = \(\dfrac{9}{18}\)= 0,5 mol

=> nH = 2nH2O =1 mol => mH =1 gam

mC + mH = 5,8 = mX => X chỉ chứa cacbon và hidro

Gọi CTĐGN của X là CxHy <=> CTPT của X là (CxHy)n

x : y = nC : nH = 2 : 5=> CTPT X là (C2H5)n

Mà X có tỉ khối so với H2 = 29 => MX = 58

=> n =2 , CTPT của X là C4H10

b) 

X có dạng CTPT CnH2n+2 => X là ankan

CTCT có thể của X 

CH3-CH2-CH2-CH3    ;   CH3-CH(CH3)-CH3

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 28 tháng 12 2020 lúc 20:41

Ta có: \(n_{HCl}=0,04.0,75=0,03\left(mol\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 22 tháng 12 2020 lúc 13:07

a) PTHH: Al + 6 HNO3 -> Al(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O

x___________6x________x________3x(mol)

Fe + 6 HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3 NO2 + 3 H2O

y___6y______y____________3y(mol)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=1,95\\22,4.3x+22,4.3y=2,688\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,01\\y=0,03\end{matrix}\right.\)

b) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu:

mAl=27x=27 . 0,01=0,27(g)

mFe=56y= 56 . 0,03= 1,68(g)

c) m=m(muối)=mAl(NO3)3 + mFe(NO3)3= 213x+242y=213.0,01+ 242.0,03=9,39(g)

Bình luận (0)
Luân Trần
Luân Trần 26 tháng 10 2019 lúc 13:41

\(\overset{0}{R}\rightarrow\overset{+3}{R}+3e\)

\(\frac{5,94}{M}\rightarrow\frac{17,82}{M}\)mol

\(n_{khi}=0,12mol\)

\(a:n_{NO}\)

\(b:n_{N_2O}\)

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,12\\\frac{30a+44b}{0,12}=18,5.2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,06\\b=0,06\end{matrix}\right.\)

\(\overset{+5}{N}+3e\rightarrow\overset{+2}{N}\)

\(0,18\leftarrow0,06mol\)

\(\overset{+5}{2N}+8e\rightarrow\overset{+1}{N_2}\)

\(0,48\leftarrow0,06mol\)

Bảo toàn e: \(\frac{17,82}{M}=0,18+0,48\Rightarrow M=27\)

Vậy R là Al

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 10 2019 lúc 12:02

Bài 1:

\(T=\frac{0,2}{0,1}=2\)

=> Tạo 2 muối Na2HPO4

\(PTHH:2NaOH+H3PO4\rightarrow Na2HPO4+2H2O+HP+\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 10 2019 lúc 12:07

Bài 2:

+ Khí không màu hóa nâu trong không khí là : NO

\(\text{+ nNO=}\frac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

\(\text{+ PT e}:\)

\(Mg\rightarrow Mg^{+2}+2e\)

\(N^{+5}+3e\rightarrow N^{+2}\)

\(Al\rightarrow Al^{+3}+3e\)

Tự viết tỉ lệ nhé

+ Ta có hệ pt: \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+3y=1,35\\24x+27y=13,05\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,35\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\text{%m Al=}\text{72.41 %}\)

\(\text{ %m Mg=}\text{27.59 %}\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 13 tháng 10 2019 lúc 21:01

CO+ CuO---->Cu+CO2

CO2+CuO--->CuCO3

CuO+ H2SO4---->CuSO4+H2O

m\(_{H2SO4}=\)60.1,8=108(g)

m\(_{H2SO4}=\frac{108.85}{100}=91,8\left(g\right)\)

m\(_{H2SO4}tg\) phản ứng=\(\frac{91,8.42,7}{100}=39,2\left(g\right)\)

n\(_{H2SO4}=\frac{39,2}{98}=0,4\left(mol\right)\)

Theo pthh2

n\(_{CuO}=n_{H2SO4}=0,4\left(mol\right)\)

Theo bài

n\(_{CuO}=\frac{20}{80}=0,25\left(mol\right)\)

Đến đây làm sao nx thầy Cù Văn Thái

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 13 tháng 10 2019 lúc 21:10

CuO k phản ứng với CO2 nhé Duong Le

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 13 tháng 10 2019 lúc 21:23

( bài k chắc đúng nhé!)

\(n_{hh}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

Đặt \(n_{CO}=x\left(mol\right)\rightarrow n_{CO_2}=0,25-x\left(mol\right)\)

\(PTHH:CO+CuO\underrightarrow{t^o}Cu+CO_2\uparrow\)

(mol)____x_______x____x______x

Lúc này, số mol CO2 là:

\(n_{CO_2}=0,25-x+x=0,25\left(mol\right)\)

Khối lượng dd H2SO4 là:

\(m_{ddH_2SO_4}=60.1,8=108\left(g\right)\)

Khối lượng chất tan là:

\(m_{ct}=\frac{108.85\%}{100\%}=91,8\left(g\right)\)

Theo đề, axit chỉ pứ 42,7%

\(\Rightarrow m_{ct}=91,8.42,7\%\approx39,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\frac{39,2}{98}=0,4\left(mol\right)\)

\(PTHH:Cu+2H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

Theo Cu:_____x______2x___

Theo H2SO4: 0,2_____0,4____

\(\Rightarrow x=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{CO}=0,2\left(mol\right)\\n_{CO_2}=0,25-0,2=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{CO}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\\V_{CO_2}=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN