Around the house - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Sắp xếp từ:

1, many / right / the / museum / Are / flowers / there / to / of / ?

2, next / photocopy / What / store / there / the / is / to / ?

3, there / family / many / in / are / How / Linh ' s / people/ ?

II. Hoàn thành câu với từ gợi ý:

1, Lan / Ly / go /bookstore / buy / books / now

2, Many / plants / animals / danger / because / we / destroying / them.

3, There / peas / but / not / potatoes /.

4, She/ like / dozen / eggs / vegetables

III, Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1. Huong ' s school bag is new.

= huong has.......................................

2, Does Phong's have forty classroom?

= Are...................................................

3. Phuong has brother, Nam

= Phuong.............................................

4. No house in the street is older than this house.

= This house..................................................

5, how many apples does she want ?

= How many apples would.............................

6, Learning how to use a computer í very easy

= It is...................................................................

7, He drivers very carefully

= He is................................................................

8, Why don't we listen to music tonight /

= How about......................................................

9, How much is this dictionnary?

= What ................................................................

10. It's often hot in the summer.

= It's never.............................................................

Được cập nhật 17 tháng 1 2018 lúc 20:24 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.