Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 4132
Điểm GP 707
Điểm SP 5525

Người theo dõi (107)

Đang theo dõi (5)