Hóa học

Quang Nhân
Quang Nhân 4 giờ trước (0:24)

a) 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 4 giờ trước (0:45)

Bình luận (0)
quân nguyễn duy
quân nguyễn duy 6 giờ trước (23:17)
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 6 giờ trước (22:53)

#TK

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 7 giờ trước (22:04)

Ta có  CTPT: Cx Hy O

Suy ra: n CO2 = x (mol)      Suy ra:  m CO2 = 44x ( g)

Suy ra: n H2O = 0,5y (mol) Suy ra: m H2O = 9y ( g)

Ta lại có:44x/9y = 44/27

Suy ra: x/y = 1/3

Suy ra Công thức hóa học phân tử A là C2H6O.

 

Bình luận (4)
Quang Nhân
Quang Nhân 6 giờ trước (22:52)

\(n_{CO_2}=\dfrac{1.76}{44}=0.04\left(mol\right)\Rightarrow nC=0.04\left(mol\right)\Rightarrow m_C=0.04\cdot12=0.48\left(g\right)\)

\(n_{H_2O}=\dfrac{0.9}{18}=0.05\left(mol\right)\Rightarrow n_H=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{N_2}=\dfrac{0.224}{22.4}=0.01\left(mol\right)\Rightarrow m_N=0.01\cdot28=0.28\left(g\right)\)

\(m_O=1.5-0.48-0.1-0.28=0.64\left(g\right)\)

\(n_O=\dfrac{0.64}{16}=0.04\left(mol\right)\)

\(Đặt:CTPT:C_xH_yO_zN_t\)

\(x:y:z:t=0.04:0.1:0.04:0.02=2:5:2:1\)

\(CTđơngiản:\left(C_2H_5O_2N\right)_n\)

\(M_X=\dfrac{1.5}{\dfrac{0.64}{32}}=75\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\Leftrightarrow75n=75\\ \Leftrightarrow n=1\\ CTPT:C_2H_5O_2N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 7 giờ trước (21:37)
 8Al+15H2SO44Al2(SO4)3+12H2O+3H2S
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 7 giờ trước (22:06)

\(V_{hh}=V_{C_2H_2}+V_{H_2}=3V_{H_2}+V_{H_2}=4V_{H_2}=20\left(m^3\right)\)

\(\Rightarrow V_{H_2}=5\left(m^3\right),V_{C_2H_2}=15\left(m^3\right)\)

\(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+H_2O\)

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}H_2O\)

\(V_{O_2}=\dfrac{5}{2}V_{C_2H_2}+\dfrac{1}{2}V_{H_2}=\dfrac{5}{2}\cdot15+\dfrac{1}{2}\cdot5=40\left(m^3\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 7 giờ trước (21:33)

\(\%O=100-64.86-13.51=21.63\%\)

\(Đặt:CTPT:C_xH_yO_z\)

\(x:y:z=\dfrac{64.86}{12}:13.51:\dfrac{21.63}{16}=5.405:13.51:1.351875=4:10:1\)

\(CT:C_4H_{10}O\)

Bình luận (0)
KiKu Kun
KiKu Kun 8 giờ trước (21:16)

Gọi công thức đơn giản nhất là CxHyOz

%mO = 100% - %mC - %mH = 43,24%

Ta có:

=> x : y : z = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

=> CTĐGN của A là C3H6O2

=> CTPT của A dạng (C3H­6O2)n

MA = 74 = (12.3 + 6 + 16.2).n => n = 1

=> CTPT: C3H6O2

Bình luận (0)
Loading...