Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 0
Điểm SP 38

Người theo dõi (6)

Minz Ank
Duong Thi Nhuong
shinjy okazaki
Linnguhoc

Đang theo dõi (0)