Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Cô Bé Dễ Thương

Tìm x:

a) \(\left|x+1,2\right|=0,5\)

b) \(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{5}{6}=1\dfrac{1}{2}\)

c) \(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{4}{5}=\left|\left(-3,2\right)+\dfrac{2}{5}\right|\)

Nguyễn Thanh Hằng
2 tháng 9 2017 lúc 12:51

a, \(\left|x+1,2\right|=0,5\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+1,2=0,5\\x+1,2=-0,5\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-0,7\\x=-1,7\end{matrix}\right.\)

Vậy ....

b, \(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{5}{6}=1\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\dfrac{1}{2}\right|=1\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{6}\)

\(\Leftrightarrow\left|x-\dfrac{1}{2}\right|=\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}\\x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{-2}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{7}{6}\\x=\dfrac{-1}{6}\end{matrix}\right.\)

Vậy .....

c, \(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{4}{5}=\left|-3,2+\dfrac{2}{5}\right|\)

\(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{4}{5}=\left|-2,8\right|\)

\(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\dfrac{4}{5}=2,8\)

\(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|=2,8-\dfrac{4}{5}\)

\(\left|x-\dfrac{1}{2}\right|=2\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-\dfrac{1}{2}=2\\x-\dfrac{1}{2}=-2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{5}{2}\\x=\dfrac{-8}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy ...

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
PhươngAnh Lê
Xem chi tiết
Hà Thanh Tùng
Xem chi tiết
Bối Tiểu Băng
Xem chi tiết
PhươngAnh Lê
Xem chi tiết
PhươngAnh Lê
Xem chi tiết
như quỳnh Lê ngọc
Xem chi tiết
Thi Hữu Nguyễn
Xem chi tiết
Ngụy Thị Huyền Trang
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)