Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Big City Boy

Tìm số hạng tổng quát của dãy số: \(\left\{{}\begin{matrix}u_1=2018;u_2=2019\\u_n.\left(u_{n-1}+u_{n+1}\right)=2.u_{n-1}.u_{n+1}\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Ngô Thành Chung
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
dao ha
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Vũ
Xem chi tiết
Ngô Thành Chung
Xem chi tiết