Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

phamthiminhanh

Bài 1: Cho dãy (Un): \(\left\{{}\begin{matrix}U_1=1\\U_{n+1}=2U_n+3\end{matrix}\right.\)

a) Tìm: U5

b) Tìm số hạng tổng quát của dãy (Un)

Bài 2: Xét tính tăng, giảm 

a) \(U_n=\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}\)

b) \(\left(U_n\right):\left\{{}\begin{matrix}U_n=3\\U_{n+1}=\sqrt{1+U_n^2}\end{matrix}\right.\)

Bài 3: Tìm a để (Un): \(U_n=\dfrac{an+2}{n+1}\) là dãy tăng

Bài 4: Xét tính bị chặn:

a) \(U_n=\dfrac{n^2+1}{2n^2-3}\)

b) \(U_n=\dfrac{n-1}{\sqrt{n^2+1}}\)

Bài 5: Cho dãy: \(\left\{{}\begin{matrix}U_1=\sqrt{2}\\U_n+1=\sqrt{U_n+2}\end{matrix}\right.\), (Un)

Chứng minh rằng: (U1) tăng, bị chặn trên bởi 2

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 10 2023 lúc 6:06

1:

a: \(u_2=2\cdot1+3=5;u_3=2\cdot5+3=13;u_4=2\cdot13+3=29;\)

\(u_5=2\cdot29+3=61\)

b: \(u_2=u_1+2^2\)

\(u_3=u_2+2^3\)

\(u_4=u_3+2^4\)

\(u_5=u_4+2^5\)

Do đó: \(u_n=u_{n-1}+2^n\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Việt Phương
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết