Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
21 tháng 1 lúc 16:21

Với \(n>1\)

\(n\left(n^2-1\right)u_n=u_1+2u_2+...+\left(n-1\right)u_{n-1}\) (1)

\(\Leftrightarrow n^3-n.u_n=u_1+2u_2+...+\left(n-1\right)u_{n-1}\)

\(\Leftrightarrow n^3.u_n=u_1+2u_2+...+\left(n-1\right)u_{n-1}+n.u_n\) (2)

Thay n bởi \(n-1\) vào (2):

\(\Rightarrow\left(n-1\right)^3u_{n-1}=u_1+2u_2+...+\left(n-1\right)u_{n-1}\) (3)

Từ (1) và (3):

\(\Rightarrow n\left(n^2-1\right)u_n=\left(n-1\right)^2u_{n-1}\)

\(\Leftrightarrow n\left(n+1\right)u_n=\left(n-1\right)^2u_{n-1}\)

\(\Rightarrow u_n=\dfrac{\left(n-1\right)^2}{\left(n+1\right)n}u_{n-1}=\dfrac{\left(n-1\right)^2}{\left(n+1\right)n}.\dfrac{\left(n-2\right)^2}{n\left(n-1\right)}u_{n-2}=...=\dfrac{\left(n-1\right)^2\left(n-2\right)^2....1^2}{\left(n+1\right)n.n\left(n-1\right)...3.2}u_1\)

\(\Rightarrow u_n=\dfrac{\left[\left(n-1\right)!\right]^2}{\dfrac{\left(n+1\right).n^2\left[\left(n-1\right)!\right]^2}{2}}u_1=\dfrac{4}{n^2\left(n+1\right)}\) 

Công thức này chỉ đúng với \(n\ge2\)

Bình luận (0)
tư mã chiêu
21 tháng 1 lúc 15:40

@Nguyễn Việt Lâm giúp em với

 

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
21 tháng 1 lúc 15:45

\(\dfrac{1}{u_n-1}=\dfrac{1}{\dfrac{2^n-5^n}{2^n+5^n}-1}=\dfrac{2^n+5^n}{-2.5^n}=-\dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{2}{5}\right)^n+1\right]\)

\(\Rightarrow S_n=-\dfrac{1}{2}\left[\left(\dfrac{2}{5}\right)^1+\left(\dfrac{2}{5}\right)^2+...+\left(\dfrac{2}{5}\right)^n+n\right]\)

Lại có: \(\left(\dfrac{2}{5}\right)^1+\left(\dfrac{2}{5}\right)^2+...+\left(\dfrac{2}{5}\right)^n=\dfrac{2}{5}.\dfrac{1-\left(\dfrac{2}{5}\right)^n}{1-\dfrac{2}{5}}=\dfrac{2}{3}\left[1-\left(\dfrac{2}{5}\right)^n\right]\)

\(\Rightarrow S_n=-\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{2}{3}-\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{2}{5}\right)^n+n\right]=...\)

Bình luận (1)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 19:53

\(S_1=u_1=4-2=2\)

\(S_2=u_1+u_2=4^2-2.2=12\Rightarrow u_2=12-2=10\) 

\(\Rightarrow q=\dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{10}{2}=5\)

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 19:47

Phương trình đặc trưng\(x^2-18x+17=0\) có 2 nghiệm: \(\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=17\end{matrix}\right.\)

Do đó SHTQ của dãy có dạng: \(u_{n+1}=c_1.1^{n+1}+c_2.17^{n+1}\)

Lần lượt thay n=0; n=1 vô phương trình, ta được hệ:

\(\left\{{}\begin{matrix}c_1+17c_2=16\\c_1+289c_2=288\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}c_1=-1\\c_2=1\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow u_{n+1}=17^{n+1}-1\)

\(\Rightarrow u_n=17^n-1\)

\(\Rightarrow\dfrac{17^n-1}{2^{2020}}=1\)

Thôi, đến đây là chịu rồi :D Miss dạng chia có mũ rồi :((

Bình luận (2)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
19 tháng 1 lúc 12:32

\(\dfrac{1}{sin2k}=\dfrac{sink}{sink.sin2k}=\dfrac{\left(sin2k-k\right)}{sink.sin2k}=\dfrac{sin2k.cosk-cos2k.sink}{sink.sin2k}\)

\(=\dfrac{cosk}{sink}-\dfrac{cos2k}{sin2k}=cotk-cot2k\)

Do đó pt tương đương:

\(cot\dfrac{x}{2}-cotx+cotx-cot2x+...+cot2^{2017}x-cot^{2018}x=0\)

\(\Leftrightarrow cot\dfrac{x}{2}-cot2^{2018}x=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{2}=2^{2018}x+k\pi\)

\(\Leftrightarrow...\)

Bình luận (1)
tư mã chiêu
19 tháng 1 lúc 12:21

@Nguyễn VIệt Lâm giúp em với

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
16 tháng 1 lúc 20:52

Ở cấp 3 người ta sẽ không cho dạng pt đặc trưng vô nghiệm (vì khi đó sẽ dính tới dạng số phức cần biến đổi khá phức tạp)

 

Bình luận (7)
hhy-chy
Thượng tá -
14 tháng 1 lúc 18:28

Cơ mà kia là x->-2 à?

\(\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{x^2+7x+10}{\sqrt{x+3}-1}=\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{\left(x+2\right)\left(x+5\right)\left(\sqrt{x+3}+1\right)}{x+2}=\lim\limits_{x\rightarrow-2}\left(x+5\right)\left(\sqrt{x+3}+1\right)=6\)

 

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
14 tháng 1 lúc 18:01

\(=\dfrac{2^2+7.2+10}{\sqrt{2+2}-2}=\dfrac{28}{0}=+\infty\)

Tui ko nghĩ đề bài đơn giản như vầy đâu, chắc là -7x đấy, để tui làm luôn cho

\(=\lim\limits_{x\rightarrow2}\dfrac{\left(x-5\right)\left(x-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{x+2-4}=\lim\limits_{x\rightarrow2}\dfrac{\left(x-5\right)\left(x-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{x-2}=\lim\limits_{x\rightarrow2}\left(x-5\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)=\left(2-5\right)\left(\sqrt{2+2}+2\right)=-12\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN