Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

dao ha

Hãy viết 5 số hạng đầu của dãy số ( un) biết

(un) : \(\left\{{}\begin{matrix}u_1=15,u_2=9\\u_{n+2}=u_n-u_{n+1}\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 1 2022 lúc 0:14

\(u_3=u_1-u_2=6\)

\(u_4=u_2-u_3=3\)

\(u_5=u_3-u_4=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
phamthiminhanh
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết