Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:50

Tham khảo

Cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết:

- Hình biểu diễn: tên gọi hình chiếu, các hình biểu diễn khác (nếu có)

- Kích thước: kích thước chung của chi tiết, kích thước các thành phần chi tiết

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết