Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt

Đối với khối đa diện đều, cần bao nhiêu hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước?

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:49

Đối với khối đa diện đều, cần 3 hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết