Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Thư Anh Nguyễn

Chứng minh rằng đa thức f(x) = x^2018 + x^2014 + 1 chia hết cho x^2 + x +1


Các câu hỏi tương tự
Min
Xem chi tiết
Rachel Gardner
Xem chi tiết
Ngô Ngọc Hải
Xem chi tiết
nguyen giang
Xem chi tiết
Minh Thắng Jr.
Xem chi tiết
Thư Anh Nguyễn
Xem chi tiết
no no
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Hân
Xem chi tiết
Thảo Công Túa
Xem chi tiết