Bài 2: Giới hạn của hàm số

sgfr hod

chọn kết quả đúng của \(\lim\limits_{x\to +∞} f(x)=\dfrac{1+3x}{\sqrt{2x^2+3}}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:59

\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{1+3x}{\sqrt{2x^2+3}}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{3+\dfrac{1}{x}}{\sqrt{2+\dfrac{3}{x^2}}}=\dfrac{3+0}{\sqrt{2+0}}=\dfrac{3}{\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dung doan
Xem chi tiết
camcon
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
Thuy Tram
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trần Thị Hằng
Xem chi tiết
Trần Thị Hằng
Xem chi tiết