Bài 2: Giới hạn của hàm số

Thuy Tram

1/ \(\lim\limits_{x\to 1}\) \(\dfrac{\sqrt[3]{7+x^3}-\sqrt{3+x^2}}{x-1}\)

2/ \(\lim\limits_{x \to \ +\infty} \)\(x\left[\sqrt{4x^2+5}-\sqrt[3]{8x^3-1}\right]\)

3/ \(\lim\limits_{x\to 1}\)\(\dfrac{x^3-2x-1}{x^5-2x-1}\)

Giải giúp mình với ạ

Trần Minh Hoàng
30 tháng 1 2021 lúc 15:40

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt[3]{7+x^3}-\sqrt{3+x^2}}{x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(\sqrt[3]{7+x^3}-2\right)-\left(\sqrt{3+x^2}-2\right)}{x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{x^3-1}{\left(\sqrt[3]{7+x^3}\right)^2+2\sqrt[3]{7+x^3}+4}-\dfrac{x^2-1}{\sqrt{3+x^2}+2}}{x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{x^2+x+1}{\left(\sqrt[3]{7+x^3}\right)^2+2\sqrt[3]{7+x^3}+4}-\dfrac{x+1}{\sqrt{3+x^2}+2}}{1}=\dfrac{3}{12}-\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{4}\).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dung doan
Xem chi tiết
Trần Thị Hằng
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
hằng hồ thị hằng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết