Bài 2: Giới hạn của hàm số

Nguyễn Ngọc Lê Uyên
Xem chi tiết
Lương Ngọc Thuyết
12 tháng 5 2016 lúc 15:48

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\)

Ta có : \(L=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(\frac{x}{1+x}\right)^x=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1-\frac{1}{1+x}\right)^x\)

Đặt \(-\frac{1}{1+x}=\frac{1}{t}\Rightarrow\begin{cases}x=-\left(1+t\right)\\x\rightarrow+\infty;t\rightarrow-\infty\end{cases}\)

\(\Rightarrow L=\lim\limits_{t\rightarrow-\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{-\left(1+t\right)}=\lim\limits_{t\rightarrow-\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{t}\right)^{1+t}}=\lim\limits_{t\rightarrow-\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{t}\right)\left(1+\frac{1}{t}\right)^t}=\frac{1}{1.e}=\frac{1}{e}\)

Bình luận (0)
Phạm Thảo Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trung
12 tháng 5 2016 lúc 16:05

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^{2x-1}=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{3}{x-2}\right)^{2x-1}\)

Đặt \(\begin{cases}\frac{3}{x-2}=\frac{1}{t}\Rightarrow x=3t+2\\x\rightarrow+\infty;t\rightarrow+\infty\end{cases}\)

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{6t+3}=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left\{\left[\left(1+\frac{1}{t}\right)^t\right]^6.\left(1+\frac{1}{t}\right)^3\right\}=e^6.1^3=e^6\)

Bình luận (0)
Đặng Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Võ Thị Thùy Dung
12 tháng 5 2016 lúc 17:02

Đặt \(t=x-e\Rightarrow\begin{cases}x=t+e\\x\rightarrow e;t\rightarrow0\end{cases}\)

\(\Rightarrow L=\lim\limits_{t\rightarrow0}\frac{\ln\left(t+e\right)-\ln e}{t}=\lim\limits_{t\rightarrow0}\frac{\ln\left(\frac{t+e}{e}\right)}{t}=\lim\limits_{t\rightarrow0}\left[\frac{\ln\left(1+\frac{t}{e}\right)}{\frac{t}{e}}\right]=\frac{1}{e}\)

Bình luận (0)
Phạm Minh Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Trung
12 tháng 5 2016 lúc 16:27

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^x-\frac{1}{e^x}}{\sin x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^{2x}-1}{e^x\sin x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^{2x}-1}{2x.\frac{\sin x}{2x}.e^x}\)

   \(=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^{2x}-1}{2x}.\frac{1}{\frac{\sin x}{x}}.\frac{2}{e^x}=1.\frac{1}{1}.\frac{2}{1}=2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đình Hồng
Xem chi tiết
Võ Thị Thùy Dung
12 tháng 5 2016 lúc 16:53

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{2x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x^3.\frac{2}{x^2}}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\left[\frac{\ln\left(1+x^3\right)}{x^3}.\frac{x^3}{2}\right]=1.0=0\)

Bình luận (0)
Bùi Giao Hòa
Xem chi tiết
Võ Thị Thùy Dung
12 tháng 5 2016 lúc 16:50

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^{5x+3}-e^3}{2x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\left(\frac{e^{5x}-1}{5x.\frac{2}{5}}.e^3\right)=\lim\limits_{x\rightarrow0}\left(\frac{e^{5x}-1}{5x}.\frac{5e^3}{2}\right)=1.\frac{5e^3}{2}=\frac{5e^3}{2}\)

Bình luận (0)
Lê Trung Dũng
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Hân
12 tháng 5 2016 lúc 16:46

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{e^x-1}{\sqrt{x+1}-1}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\left(e^x-1\right)\left(\sqrt{x+1}-1\right)}{x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\left[\frac{e^x-1}{x}.\left(\sqrt{x+1}-1\right)\right]=1.0=0\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Minh Tín
Xem chi tiết
Trần Phan Ngọc Hân
12 tháng 5 2016 lúc 16:43

\(L=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\ln x-1}{\tan x}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\ln\left(1+2x\right)}{\frac{\sin x}{\cos x}}=\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{\ln\left(1+2x\right)}{2x.\frac{\sin x}{x}.\frac{1}{2\cos x}}\)

   \(=\lim\limits_{x\rightarrow0}\left[\frac{\ln\left(1+2x\right)}{2x}.\frac{1}{\frac{\sin x}{x}}.2\cos x\right]=1.\frac{1}{1}.2.1=2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Bình Nguyên
12 tháng 5 2016 lúc 16:39

Đặt \(t=x-10\Rightarrow\begin{cases}x=t+10\\x\rightarrow t;t\rightarrow0\end{cases}\)

\(\Rightarrow L=\lim\limits_{t\rightarrow0}\frac{lg\left(t+10\right)-lg10}{t}=\lim\limits_{t\rightarrow0}\frac{lg\left(\frac{t+10}{10}\right)}{t}=\lim\limits_{t\rightarrow0}\left[\frac{lg\left(1+\frac{t}{10}\right)}{\frac{t}{10}}.\frac{1}{10}\right]=\frac{1}{10}\)

Bình luận (0)
Thiên An
Xem chi tiết
Lê Tấn Sanh
12 tháng 5 2016 lúc 20:31

Đổi biến \(\cos x=y^{20}\). Khi \(x\rightarrow0\) thì \(y\rightarrow0\). Ta có :

\(L=\lim\limits_{y\rightarrow0}\frac{y^5-y^4}{1-y^{40}}=-\lim\limits_{y\rightarrow0}\frac{y^4\left(y-1\right)}{y^{40}-1}\)

    \(=-\lim\limits_{y\rightarrow0}\frac{y-1}{\left(y-1\right)\left(y^{39}+y^{38}+.....+y+1\right)}=-\frac{1}{40}\)

Bình luận (0)