Bài 2: Giới hạn của hàm số

camcon

 Cho \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{f\left(x\right)-2x+1}{x-1}=3\)

Tính \(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{3f\left(x\right)+1}-x-1}{\sqrt{4x+5}-3x-2}\)

Rin Huỳnh
26 tháng 12 2023 lúc 12:37

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{f\left(x\right)-2x+1}{x-1}=3\rightarrow\lim\limits_{x\rightarrow1}\left(f\left(x\right)-2x+1\right)=0\\ \rightarrow\lim\limits_{x\rightarrow1}f\left(x\right)=1\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{3f\left(x\right)+1}-x-1}{\sqrt{4x+5}-3x-2}=\dfrac{\sqrt{3.1+1}-1-1}{\sqrt{4.1+5}-3.1-2}=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết
B.Trâm
Xem chi tiết
Tâm Cao
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
dung doan
Xem chi tiết