Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Vương Đăng Khoa

Cho 3 số thực dương x,y,z thỏa mãn x^2+y^2+z^2=1.Chứng minh x^5+y^6+z^7<1

 

Do \(x^2+y^2+z^2=1\Rightarrow x^2< 1\Rightarrow x< 1\)

\(\Rightarrow x^5< x^2\)

Tương tự ta có: \(y< 1\Rightarrow y^6< y^2\)\(z< 1\Rightarrow z^7< z^2\)

\(\Rightarrow x^5+y^6+z^7< x^2+y^2+z^2\)

\(\Rightarrow x^5+y^6+z^7< 1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
pham thi thanh thao
Xem chi tiết
maighe
Xem chi tiết
nguyen hoang phuong anh
Xem chi tiết
Myrie thieu nang :)
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Anh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Mai Chi Lê Vũ
Xem chi tiết
David Santas
Xem chi tiết
Võ Nguyễn Mai Hương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)