Luyện tập tổng hợp

Dang Khoa ~xh
6 tháng 12 2023 lúc 20:01

1. giving => given

2. delivering => delivered

3. telling => told

4. doesn't => isn't

5. Your money was stealing => Was your money stolen

6. haven't => weren't

7. have => be

8. I will be => Will I be

Bình luận (1)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:25

1 => given

2 => delivered

3 => told

4 => isn't

5 => Was your money stolen

6 => weren't

7 => be

8 Will I be

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
quinn
Xem chi tiết
yêu moon
Xem chi tiết
Tùng Hà
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Đặng Huyền
Xem chi tiết
My friends
Xem chi tiết
Hương Lan Lê
Xem chi tiết
Vũ Thành Nam
Xem chi tiết
hoắc thiên tâm
Xem chi tiết
đức hà
Xem chi tiết