Luyện tập tổng hợp

hoắc thiên tâm

1. Viết thành câu hoàn chỉnh

a. You / to speak / English
-
b. When / he / to go / home
-
c.They / to clean / the bathroomm
-
d. When / she / to ride / her bikr
-

f. Billy / to work / in the supermarket

Ngô Thị Yến Nhi
17 tháng 10 2020 lúc 20:29

1. You have to speak English.

2. When does he have to go home?

3. They have to clean the bathroom

4. When does she have to ride her bike?

5. Billy has to work in the supermarket.

Khách vãng lai đã xóa

1. You have to speak English.

2. When does he have to go home?

3. They have to clean the bathroom

4. When does she have to ride her bike?

5. Billy has to work in the supermarket.

easy

 


Các câu hỏi tương tự
Thiên bình
Xem chi tiết
học 24h
Xem chi tiết
Sakura Linh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Quyên
Xem chi tiết
Nhock BU BU
Xem chi tiết
hoàng thiên
Xem chi tiết
Lâm Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Vương Trường Phú
Xem chi tiết
Công chúa vui vẻ
Xem chi tiết