Luyện tập tổng hợp

Quỳnh Anh Nguyễn

Ex1 : Tìm lỗi sai và sửa lại

1 : How many is that pack of milk ?

2 : Can you go to the store for I ?

3 : How many oranges would he want ?

4 : I like fried eggs but my brother does .

Mai Hà Trang
10 tháng 6 2019 lúc 20:51

Ex1 : Tìm lỗi sai và sửa lại

1 : How many => much is that pack of milk ?

2 : Can you go to the store for I => me ?

3 : How many oranges would => does he want ?

4 : I like fried eggs but my brother does => doesn't .

Bình luận (0)
Hoaa
10 tháng 6 2019 lúc 20:52

Ex1 : Tìm lỗi sai và sửa lại

1 : How many =>much is that pack of milk ?

2 : Can you go to the store for I=>me ?

3 : How many oranges would=>does he want ?

4 : I like fried eggs but my brother does=>doesn't .

Bình luận (0)
kayuha
10 tháng 6 2019 lúc 21:42

1. How m..ny : How much

2. I : me

3. Word : does

4. Does : does'n

Bình luận (0)
dinh lenh duc dung
10 tháng 6 2019 lúc 21:59

1) Many=> much

2)I=> me

3)Word=> does

4)Does=> does not

Bình luận (0)
Hoaa
10 tháng 6 2019 lúc 20:51

Ex1 : Tìm lỗi sai và sửa lại

1 : How many=>much is that pack of milk ?

2 : Can you go to the store for I =>me?

3 : How many oranges would=>will he want ?

4 : I like fried eggs but my brother does =>doesn't

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Ngoc Anh
Xem chi tiết
Trương Tú
Xem chi tiết
Trương Tú
Xem chi tiết
Dangthybgggg
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Cúc
Xem chi tiết
nguyễn thảo vy
Xem chi tiết
Ko Biết
Xem chi tiết
nguyenthitonga
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết