Luyện tập tổng hợp

đức hà

I. Choose and write suitable words to fill in each column.

 plastic bag   electricity      plastic bottle   can     rubbish 

 noise            pollution       paper              water   gas

 envelop        newspaper   glass               bulb    

              recycle               reuse             reduce

 

 

  

 

 

 

 

minh nguyet
11 tháng 4 2021 lúc 14:54

Reduce:plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paper, electricity, pollution, gas
Reuse:plastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulb
Recycle:plastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb, envelop

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xích U Lan
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
uyên nguyễn
Xem chi tiết
Hương Giang
Xem chi tiết
Trancy
Xem chi tiết
Châu Lê Minh Thư
Xem chi tiết
Thân Thị Hoa
Xem chi tiết
bé bống
Xem chi tiết
bé bống
Xem chi tiết