Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Tuệ Lâm Đỗ
2 tháng 7 lúc 5:35

a.

Xét 2tg vuông : BME và NCF có:

BM = CN(  gt)

BE = DF (gt)

do đó:

tg BME = tg NCF ( cạnh huyền - cạnh góc vuông)

=> EM = FN ( 2 cạnh tương ứng)

b.

Xét 2 tg : EAD và CFN bằng nhau ( 2 tự cm,dài quá)

=> ED = FN ( 2 cạnh tương ứng)

Vì FN = DM => ED = EM

Xét 2 tg : BME và EDA có:

BME = EDA = 90o

góc BEM = góc AED ( đối đỉnh)

EM = ED ( cmt)

do đó : tg BME = tg EDA ( g-c-g )

=> MB = MD ( 2 cạnh tương ứng)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự