Câu hỏi của Trần Thị Thanh Hương - Tiếng anh lớp 7

Tom is (slow).............. He works .

Sue is a (careful)............. girl. She climbed up the ladder .

The dog is (angry).............. It barks .

He acted (excellent).............. He's an actor.

They learn English (easy).............. They think English is an language.

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.