Câu hỏi của Vien Thi Linh - Hóa học lớp 13

Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch A.Thêm một lượng dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B.Lọc kết tủa B đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4 gam chất rắn C

a.Viết ptpư xảy ra

b.tính phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp

  Được cập nhật 19/09/2016 lúc 08:07
  1 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: