Câu hỏi của nguyễn thị tố như - Hóa học lớp 13

1.thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. nếu phân tử khối X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là?

2. hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C2H7NO2.Biết:

X+NaOH->A+NH3+H2O

Y+NaOH->B+CH3-NH2+H2O. Vậy A và B là?vui

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: