Câu hỏi của Trần Thị Yên Ly - Sinh học lớp 9

ở 1 loài xét 2 tính trạng là hình dạng quả và vị di truyền độc lập với nhau

  -về dạng quả:quả tròn trội so với quả dài và quả dẹt là tính trạng trung gian

-về vị quả:quả ngọt trội hoàn toàn so với quả chua

a)cho giao phấn giữa 2 cây thuần chủng mang các gen tương phản với nhau thu được  F1 rồi cho các cây F1 lai phân tích ,lập SĐL của P và của F1

b)cây bố có kiểu hình quả dài,chua lai với cây mẹ chưa biết kiểu gen thu được các cây con đều có kiểu hình quả dẹt,ngọt .xác định kiểu gen của bố mẹ và lập sơ đồ lai

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.