Câu hỏi của Nguyễn Phạm Cẩm Vân - Vật lý lớp 12

Cho 2 viên bi sắt cùng đường kính 1 viên bi đặc và 1 viên bi rỗng. Lần lượt thả từng viên vào bình chia độ . Biết 2 viên bi đều bị chìm. Hỏi mực nước dâng lên trog bình trog 2 lần thả có như nhau không? Vì sao ?

  Được cập nhật 18/08/2016 lúc 13:43
  4 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: