Câu hỏi của Tâm Phạm - Toán lớp 10

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) x3 +x+2

b) x3-2x-1

c) x3+3x2-4

d) x3+3x2y-9xy2+5y3

    Được cập nhật 15/10/2016 lúc 13:25
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.