Câu hỏi của Nguyễn Bảo Châm - Toán lớp 9

Tam giác ABC, hai trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau.Biết AB=5, AC=10. Độ dài cạnh BC là ...

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.